Angiu icrbtuve

Tiek gaidîts tradicionâlais pavasaris. Tad ne tikai iespçja pacelt daþus papildu kilogramus, bet gan vairâk, lai mainîtu çðanas paradumus. Siltâks laiks liek mums noòemt grûti sagremot diçtu, kas balstîta uz gaïu un piena produktiem, un izmantot veselîbu, ko piedâvâ salâti.

vitamîniSalâti ir liels vitamînu bumba. Tie sniedz mums visus elementus, kas nepiecieðami sistçmas labai darbîbai. Poïi vienmçr ir aizrauðanâs, lai labprâtâk sasniegtu dzîvnieku izcelsmes produktus. Tik tieðâm daudz mûsu tautieðu vidû sirds un asinsvadu slimîbâm. Koronârâs sirds slimîbas, ateroskleroze un hipertensija joprojâm ir pirmie nâves cçloòi gados vecâkiem cilvçkiem. Bieþâka salâtu çdinâðana un dzîvnieku izcelsmes produktu samazinâðana samazina iepriekð minçto slimîbu risku.

sagremojamîbaDârzeòi ir daudz delikâtâki nekâ gaïas un piena produkti. Mazâk dominç gremoðanas sistçmâ, lai pçc to patçriòa mçs justos labâk. Dârzeòiem ir sârmaina reakcija pret gaïas produktiem. Pateicoties tam, tajos nav tematu, kas saistîtas ar grçmas un hiperaticitâti. Diçta, kas balstâs uz salâtu çdinâðanu, ir spçcîgâka un droðâka mûsu pârtikas plânam.

Hallu MotionHallu Motion. Koriģējošie aparāti liela pirksta pielāgošanai

Vienkârða sagatavoðanaSalâtu sagatavoðana nav maiga, îpaði, ja mums ir pietiekami daudz aprîkojuma. Elektriskais dârzeòu smalcinâtâjs padarîs tos pârsteidzoði âtri. Viss, kas jums jâdara, ir izvçlçties dârzeòus, kas nepiecieðami, lai sasniegtu salâtus, sagrieztu tos ar maðînas palîdzîbu, samaisa un apkaisa ar citrona ekstraktu. Daþu minûðu laikâ mums ir dabiska un barojoða maltîte.

siltumaPirms draudzîgâs un karstâs dienas nâk, ir vçrts zaudçt ziemâ uzkrâtos taukus. Vispiemçrotâkais veids, kâ sasniegt vçlamo skaitli, ir piedzîvot diçtu, kas balstîta uz dârzeòiem un salâtiem. Jûs âtri uzzinâsiet, ka viòa zina, kâ dzîvot garðîgâku veco poïu problçmu un cûkgaïas karbonâde. Kâds labs, lai pagatavotu gardus salâtus, nedrîkst bût ðefpavârs. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir radoðums un iztçle. No mums mçs vçlamies, no kurâm sastâvdaïâm mçs radîsim mûsu skaisto un organisko salâtu.