Armcou modes skate

Ðajâ sestdienâ ieradâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudzus skatîtâjus, kuri izvçlçjâs noskaidrot, ko dizaineri bija sagatavojuði apvienoðanâs sezonai. Starp auditoriju varçjâm dzirdçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçta izrâde bija vissliktâkajâ vietâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Par ðíietami mçs varçtu apbrînot modeli uzrâdot lielisku vasaru, roku darbs apìçrbu. tika izmantota to pozîcija, un vienîgie pârçjie viegla auduma ar labu, krâsu toòiem, tai skaitâ kokvilnas, lina un zîda. Mûsu reportieris patika vissmalkâkâs, krâsains maxi kleitas pilnîbâ izgatavoti tamborçt. Papildus to ietekmi arî viòi izvirzîja meþìîòu, romantiskus kleitas un blûzes ar RUFFLES un izðûtu bikini. Lai karstâ apìçrbu dizaineri tâs ir ierosinâtas, cita starpâ, austi cepures ar lielu brimmed meþìînçm un rotâtas ar skaistu ziedu.Pçc izrâdes tika sagatavota skaista kâzu kleita izsole, kas radîta jaunajai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kura vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti mazâk jaunâkâs kolekcijas apìçrba. Ienâkumi, kas gûti ðajâ izsolç, tiks pieðíirti bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas maigas un siltas darbîbas. Tâs lietotâji atkârtoti ir paredzçjuði savu darbu pârdoðanu, kâ arî darîjumu materiâls bija pat apmeklçjums visâs rûpnîcâs.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija maiòas sâkumâ sasniegs veikalus. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt datoru veikalu, kurâ bûtu pieejamas daþâdas kolekcijas nekâ stacionârâs komandâs.Polijas apìçrbu zîmolam ir dzçriens no taupâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Tajâ strâdâ vairâki tûkstoði darbinieku, pirmkârt, no labâkajiem ðuvçji, drçbnieku un arhitektiem. Laiku pa laikam ðo popularitâti veic kolekcijas, konsultçjoties ar tîru poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik daudz þçlastîbas, ka pat pirms veikala atvçrðanas, kas pagâjuðâ gada rîtâ gatavas, tâs novietotas lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas gatavojas pçdçjâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti no daudziem gadiem ir ïoti svarîgi klientiem, arî valstî un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nerunâ par viòa sasniegto labumu un nosaka, ka rezultâtiem ir vislielâkâ vçrtîba.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjais apìçrbs Vroclavâ