Arstu kases aparats 2013

2015. gads ieviesa izmaiòas ârstiem, kas veica ekonomisko kampaòu. No pagâjuðâ gada 1. marta nelielos birojos parâdîjâs nelieli kases aparâti sîkos birojos, un ârstiem, kas sadarbojâs ar pacientiem, bija jâreìistrç visi ieòçmumi ðî instrumenta apkalpoðanai. Neskatoties uz medicînas aprindu protestiem, ministra rîkojums kases aparâtu vçsturç tika izveidots dzîvoklî.

Tika apgalvots, ka mâjas vizîtes bûtu neiespçjamas, un pensionârie ârsti atkâpsies no kampaòu veikðanas, jo ir grûti rîkoties ar kases aparâtu. Ðie maksâjumi ir pierâdîti nepareizi. Kases aparâtu pârdevçji vienkârðâ veidâ izveido gan mazas, gan mobilas ierîces, kâ arî pilnas çdinâðanas un tirdzniecîbas iekârtas. Tas nav svarîgi un piekrît apgalvojumam, ka kases serviss ir sareþìîts. Tikai piemçrs var bût medicîniskâ palîdzîba. Ârsts, kas sniedz dzîvîbas glâbðanas pakalpojumus, ir pietiekams, lai kases aparâtâ ieprogrammçtu 2 vai 3 pozîcijas. Papildu pienâkums ir drukât tikai ikdienas un mçneða pârskatu. Papildus tam pilnvarotajam servisa tehniíim reizi divos gados jâveic kases pârbaude.

Saskaòâ ar finanðu ministra spçkâ esoðajiem tiesîbu aktiem ne tikai ârstu birojiem bija pienâkums iepazîties ar kases aparâtiem, bet nâkamajâm profesionâlajâm grupâm, kuras var apstrâdât ðîs ierîces no pagâjuðâ gada, bez iemesla, cita starpâ, varam rçíinâties ar:- juristi,- grâmatveþi,- automaðînu mehânika,- frizieri,- kosmetologi.

Paðreizçjâ regula beidzas 2016. gada 31. decembrî. Varbût 2017. gadâ visi uzòçmçji pârdod un sniedz pakalpojumus indivîdu darbamneveiciet uzòçmçjdarbîbu. Saskaòâ ar Finanðu ministriju, pastâv paðreizçjie veidi, kâ konkurçt ar vienkârðu tirdzniecîbas un atbalsta telpu.

Jautâjums ir par to, vai nâkamajos gados bagâtîgi izmantos atlaidi kases aparâta iegâdei. Paðlaik tai ir 700 PLN. Tas no tâ varçtu aizòemt visu personu, kas tajâ laikâ uzstâdîja kases aparâtu un pienâcîgi informçja nodokïu biroju. Nodokïu birojam ir 30 dienas, lai izskatîtu pieteikumu par 700 PLN atmaksu. Vai bûs svarîgi izmantot pçdçjo atvieglojumu turpmâkajos gados, tas izskaidros, kâ ministrija publicçs jaunu regulu.