Bcrnu modes skate bcrnudarza

Pagâjuðajâ sestdienâ tika izgatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kas pieprasîja redzçt, ko dizaineri rakstîja par attiecîgo sezonu. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi attîstîta izstâde bija jaunâkajâ sastâvdaïâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðana balstîjâs uz pilnîgi uzticamiem un izsmalcinâtiem audumiem ar veselîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkais, krâsains maxi svârki lielâ tamborçjumâ. Starp tiem bija patîkami meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunas drçbes, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar fiksçtiem apmales, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas izgatavota îpaði mûsdienu izredzçm. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti arî daþi jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks pârskaitîti uz vienkârðu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas pievilcîgas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atgriezuði savus izstrâdâjumus izsolç, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat viens no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos tikai maija priekðâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmolam ir interneta biznesa fonds, kur kolekcijas atðíiras no stacionârajiem veikaliem.Ìimenes apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem restorânâ. Tai ir maz rûpnîcu pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pirmkârt, daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Katru reizi, kad ðis vârds kïûst vienots ar slavenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm liela atpazîstamîba, ka vienmçr pirms veikala atvçrðanas vienâ rîtâ gatavs plânas rindas. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes tçmas daudzu gadu laikâ âtri un veiksmîgi risina lietotâjus gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko viòa atïâva, un kas pârbauda, vai sekas ir visaugstâkâs.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi, sari