Cdinadanas iekartas ko izmanto laiva

Mûsu mâjâs bieþi varat atrast restorânos profesionâlas çdinâðanas iekârtas. Nejauði viòi var bût aizvien interesantâki griezçji. Kâdâ veidâ tie uzlabo dabisko aktivitâti virtuvç?

Dr Farin Man

Vairâk laikaÎpaða griezçja îpaðums ievçrojami samazina çdienu gatavoðanas laiku. Tâ vietâ, lai izgrieztu katru gaïas, siera vai maizes elementu, pietiek izmantot pçdçjo noderîgo ierîci. Pateicoties viòam, rîta sviestmaiþu pagatavoðana aizòems divas reizes tik ilgi, kamçr tiks veikta ðî metode. Sviestmaiþu sagatavoðana visai ìimenei bûs daudz populârâka, turklât tai nav nepiecieðams atrast vairâk nekâ daþas sekundes.

precizitâteSlîpmaðînas sagrieþ nepiecieðamâs çdienu sastâvdaïas. Piemçrs, iespçjams, bûtu griezçjs, kas pieðíir un regulç ðíçïu biezumu. Tâ ir mûsu atjautîba un vajadzîbas, kas nosaka, vai mçs izveidojamie çdieni tiks sagriezti biezâ vai plânâ veidâ. Ðî precizitâte vairâk ietekmç çdienu estçtiku. Ne vairâk nevienmçrîgi sagriezti ðíçlîtçs, netîras sviestmaizes. Pateicoties slîpmaðînas lietoðanai, visas mûsu raþotâs preces izskatîsies kâ profesionâla ðefpavâra radîtas preces.

garðaIr produkti, kuru sagrieðana, kas daþkârt rada mums daudz grûtîbu. Cietie sieri vai daþi dârzeòi bieþi nepçrk, lai tos sagrieztu mazâs ðíçlîtçs. Daudzu çdienu veiksmîga garða, protams, ir atkarîga no to sastâvdaïu biezuma. Situâcija ir lîdzîga gaïas sagatavoðanas panâkumiem. Slîpçtâji pçrk gaïu uz kauliem pçc kauliem daudz lielâkâ un precîzâkâ stilâ nekâ tradicionâlâs metodes. Daudz, gaïas gabaliòos sagriezta gaïa zaudç daudz mazâk ûdens, pateicoties kurai tâ ir sulîga un laba.

çrtîbaMçs varam sagriezt gandrîz jebkuru no pârtikas rezultâtiem: sieru, gaïu, gaïu, dârzeòus. Pateicoties tam, mçs varçsim sagatavot zupas, otru pârtiku un salâtus ar iespçju. Sistçmâ nebûs vajadzîgi sareþìîti naþi sieram un gaïai. Tas ir tikpat vienkârði, ka sagrieziet cieto kaulu un selerijas sakni, izmantojot ðíçlçju.