Ceiojumi un kruizi

Paredz, ka ir pasaules pilsonis. Mçs esam pasaulç, kur pat attâlâkie pasaules stûri vairs nav tikai nereâli bçrnîbas sapòi. Lai pârietu uz pilnîgi jaunu realitâti, mums tagad nav jâiet uz pozîciju, viss, kas mums jâdara, ir pacelties uz lidmaðînu un pçc pâris stundâm, kas atkal ir debesîs, mçs apstâsies uz zemes, lai uzzinâtu par kultûru, kas mûs sadala no 180 grâdiem. Tâpçc ir ïoti svarîgi mâcîties ârçjâs valodas un kontrolçt tâs komunikatîvâ stâvoklî.

Saskaòâ ar jaunajiem datiem pasaulç darbojas 201 valsts. Daudzi no viòiem, neatkarîgi no atseviðíiem jautâjumiem un veidiem, ir arî mûsu mâjas, unikâlâ oficiâlâ valoda, daþkârt tâlu no viena. Reìionâlie dialekti, piemçram, kaðubu vai Silçzijas dialekts, arî attîstîjâs to teritorijâ. Diemþçl arî daþi cilvçki ar virs vidçjo, pat izcilu atmiòu nenâca uz pasauli, kas deva viòam ekspertu zinâðanas vairâk nekâ simts valodâs. Ja mçs loìiski tuvojamies tçmai un analizçjam, ka mana iecienîtâkâ vide, tad ir viegli redzçt, ka mûsu draugu vidû bûs ïoti daudz cilvçku, kas var darît vairâk nekâ trîs sveðvalodas.Daþu profesiju darbîba ir nesaraujami saistîta ar noteiktâm attiecîbâm ar rakstzîmçm no pasaules bagâtâkajiem stûriem. Ja mçs nevaram sevi saukt par hyperpolyglot, mçs nerunâjam arî par perfektu angïu, vâcu, franèu, spâòu, norvçìu un itâïu valodâm, tulks mums palîdzçs. Viòð ir cilvçks, kas var mûs novest pie biznesa tikðanâs ar ârvalstu partneriem, lai tulkotu abâs pusçs runâtos vârdus. Ðâds risinâjums, ðíiet, ir labs, galu galâ, ja tâ vçlas, lai mums bûtu spçcîga pieredze un profesionâli izzudîsim, mçs neizmantosim tulkotâju viedtâlruòa lietojumprogrammas organizçðanâ, tomçr daudz mçs neprasîsim, lai sarunu biedrs ierakstîtu katru atzinumu, lai viòi varçtu Ðíçrðïi, lai redzçtu viòas ierakstu nepietiekamâ vârdnîcâ. Tulks ne tikai uzlabos uzòçmumu darbîbu, bet arî padarîs to par uzticamu klientu.