Ceiu laboratorijas aprikojums

Es bieþi apmeklçju savu mîïoto praksç. Viòa strâdâ Gdaòskas Universitâtes Íîmijas fakultâtç, kur viòa ir students, kâ arî strâdâ laboratorijâ. Reizçm viòð stâsta man par mçbelçm, uz kurâm viòð strâdâ - lai gan es neesmu formâ, lai saprastu visu, zemâkajâ valstî es nedomâju, ka viòa ir izvçlçjusies tieði profesionâlâs funkcijas mçríi.

https://recti-s24.eu/lv/

Laboratorijas aprîkojums ir ïoti jutîgs un pievilcîgs jautâjums. Daþu vârdu rakstîðana par modernas íîmiskâs laboratorijas aprîkojumu var bût pilnîgi íîmiski neiedomâjams uzdevums, bet es to pârbaudîðu.Ðodienas íîmijas laboratorija neðíiet lîdzîga, kad es esmu no pamatskolas sâkumskolas darbiem. Piemçram, komandâ nav klât laboratorijas mikroskopi, kas sarunvalodâ pârdod katras laboratorijas pamataprîkojumu. Visbieþâk ierîce ir - kâ citâdi tâ bûtu - dators. ir arî ledusskapji, iekârtas ventilâcijas telpâm, izlietnes, daþâdi konteineri un vairâkas maðînas, kurâm nespçj identificçt svarîgu acu posmu, lai noteiktu, kas viòi ir - paraugu òemðanas ierîces, ðíidruma un gâzes masas spektrometri un jaunâkâs kompozîcijas analîzes iekârtas. íîmiska viela, kuras nosaukumus es neesmu varçjis atcerçties.Protams, vçl arvien tiek izmantoti labolatoriskie mikroskopi, bet vairâk to var atrast medicînas universitâtç vai bioloìijas nodaïâ, kas turklât, kad mana draudzene pabeidz darbu, mçs apmeklçjam. starp citu apbrînot bioloìisko laboratoriju aprîkojumu. Jâatzîst, ka viòð dara daudz labu darbu nekâ íîmiskais - ja jûs bûtu izveidojis zinâtnes fantastikas filmu, es droði vien lûgtu ðo nodaïu iznomât kâdu aprîkojumu. Bioloìijas nodaïa ir augstâka par eksotisko augu eksemplâriem, kas tur audzçti, milzîgs akvârijs un formârijs, kur var skatîties skudras uzvedîbu stundâm.