Centralais putekisuccjs asv

Centrâlie putekïsûcçji tiek veikti arvien bieþâk vienìimeòu telpâs. Tas ir ârkârtîgi izdevîgs un droðs risinâjums, kas izraisa pazîstamas mâjas dzîvi neatkarîgi no formas un neatkarîgi no îpaðuma lieluma. Tajâ paðâ laikâ minçtâ pasûtîjuma uzturçðana tiek savâkta ar svarîgâm çrtîbâm un smagâm iekârtâm.

Princess Hair

Kas ir centrâlais putekïsûcçjs? Blokâ ir instalçta konkrçtâs ierîces paðreizçjâ metode. Jebkurâ telpâ jûs atradîsiet slçgtu telpu teleskopiskai caurulei putekïsûcçjam, kas jums ir nepiecieðams tikai izòemt, pieslçgt un âtri darbinât putekïsûcçju. Caurule ir savienota ar centrâlo tvertni, kas atrodas çkas pagrabstâvâ vai garâþâ, un visi iztîrîtie un paceltie atkritumi tiek automâtiski pârvietoti tikai uz pçdçjo galveno konteineru.Kâds ir sistçmas centrâlâ putekïsûcçja pârâkums ar veco ekvivalentu?Centrâlajam putekïsûcçjam parasti ir daudz ilgâks kalpoðanas laiks nekâ tradicionâlajam, pateicoties tam tas ïauj ietaupît, jo putekïsûcçji ir âtri un pareizi. Viss, kas nepiecieðams, ir pâris strîdi, lai grîda bûtu tîra.Otrâ priekðrocîba ir çrtîbas. Çkas tîrîðana ar tradicionâlo putekïsûcçju savieno ar ðîs iekârtas nosûtîðanu no telpas uz teritoriju. Jums ir jânçsâ no istabas uz istabu, no grîdas lîdz grîdai, pârslçdziet savienojumu, jums ir jâpalîdz viòam. Centrâlais putekïsûcçjs novçrð visus ðos trûkumus. Pçc putekïsûcçja vienâ telpâ viss, kas jums jâdara, ir noslçpt cauruli un piedzîvot to otrâ telpâ. Jums nav nepiecieðams neko nçsât vai nçsât. Vçl svarîgâk ir spçcîga çrtîbas, kad jums ir jâtîra viena istaba. Tâtad jums nav jâsasniedz viss putekïsûcçjs, bet tikai caurulei, modernâ, svarîgâ vietâ.