Cos uzocmuma apicrbs

Multivac c100 maðîna ir vakuuma iepakoðanas iekârta, kas paredzçta maziem un maziem uzòçmumiem. Protams, to izmanto pretçjâ gaïas veikalos, bâros, restorânos, çdinâðanas uzòçmumos, viesnîcâs, slimnîcâs vai lauku saimniecîbâs.

Iepakoðanas maðînu veidiIepakoðanas maðîna ir raksturîga procedûrai, kas ir pieejama tîrîbas laikâ. Trauku iegûst no cçlâ, kas nodroðina ilgstoðu darbîbu. Pateicoties uzticamam uzdevumam, dzîvoklim tiek pieðíirti ïoti atkârtoti iepakoðanas rezultâti. Vakuuma iepakoðanas maðînas ir redzamas divos veidos. Tâpçc svarîgâkais ir kameras iepakoðanas maðîna. Gaisa sûkðanas process ðeit tiek pilnîbâ òemts vçrâ. Izstrâdâjums ir pilnîbâ ievietots iepakoðanas maðînâ. Pateicoties tam, kurss ir âtrs un nepârtraukts. Ðî iepakojuma standarta vakuuma maisiòu cena ir zema. Daþâda cilvçka vakuuma iesaiòoðanas maðîna ir slokðòu blîvçtâjs. Ðeit produkts tiek iegûts ârpus ierîces. Iekðpusç ir tikai speciâlâ maisiòa gals. Pateicoties tam, tas ir papildus, lai iepakotu izstrâdâjumus ar izmçriem, kas ir daudz augstâki par ierîci. Diemþçl vakuuma maisiòu cena ðai pieejai ir nepârprotami plaðâka nekâ maðînâm ar ðûnâm.

Svarîgâkâs iepakoðanas maðînas daïasMultivac c100 iekârta ir iepakoðanas maðîna ar kameras konstrukciju. Piegâdâts tirgû MULTIVAC, kas ir tirgû kopð 1961. gada.Svarîgâkâs ierîces daïas:

ïoti precîzi nosûces un iesaiòoðanas laika iestatîjumiiepakojuma iestatîjumus var atcerçties, kas nozîmç augstu atkârtojamîbuviegla lietoðana caur folijas tastatûru un iespçja precîzi kontrolçt gaisa sûkðanas procesu caur stikla skatu stikluuzticamîba - padarot parastos augstvçrtîgos vakuuma sûkòusviegli uzturçt tîru, pateicoties ergonomiskajâm formâm, bez padziïinâjumiem, kuros var nokïût netîrumi un netîrumilielâ kamera ïauj izmantot lielu iepakojumu un augïu spektru iepakoðanaineliela masa - aptuveni 50 kilogramisûkòa veiktspçja 12 kvadrâtmetru stundâ.