D vitamins pirms in vitro

Prolesan PureProlesan Pure - Efektīvs risinājums svara zuduma problēmām!

In vitro apaugïoðana ietver olu ðûnu un spermas kombinâciju ârpus sievietes íermeòa. In vitro pâri, kuri ir precçjuðies vai nonâk neformâlâs kustîbâs, var izmantot in vitro darbîbas.Indikâcijas in vitro ir:1. samazinâti spermas parametri (neatkarîgi no iemesla, \ t2. nespçja izraisît ovulâciju;3. olvadu aizture, \ t4. endometrioze,5 neveiksme ar citiem palîdzîbas veidiem, \ t6. nespçja noteikt neauglîbas cçloòus.Polijas in vitro klînika ir viena no skaistâkajâm neauglîbas klînikâm Polijâ.Ârstçðanas kurss ir sadalîts vairâkâs virknçs.Pirmais apmeklçjums ir neaizstâjams abiem partneriem, jums ir jâdara viss medicîniskais dokuments neauglîbas ârstçðanai. Ðâdas vizîtes laikâ tiek veikta medicîniskâ apskate un sievietes pârbaude. Vîrietis saòem nodoðanu detalizçtiem jautâjumiem.Otrajâ vizîtç ârsts, pamatojoties uz pçtîjumu rezultâtiem, izvçlas in vitro apaugïoðanas tehniku. Ja viòam ir nepiecieðama ðî lieta, viòð uzdod sîkâkus jautâjumus.Turpmâk personai ir jâzina hormonâlâ stimulâcija. Tâ mçríis ir palielinât nobrieduðu oocîtu skaitu. Ârsts uzdod ultraskaòu un eksperimentus, jo ðo efektu dçï tiek noteikts datums, kad olðûnas iegûtas in vitro apaugïoðanai.Noteiktos laikos pacients tiek ievietots klînikâ trûkuma dçï. Viòð patur vienu mirkli zem anestçzijas. Partneris ziòo gan klînikai spermas ziedoðanas objektâ speciâli sagatavotâ klînikâ.Laboratorijâ seðas no visâm savâktajâm olâm izmanto kopâ ar spermu. Ðâdâ veidâ rodas embriji.Mçsloti oocîti tiek ievietoti inkubatorâ, kur viòiem ir tiesîbas braukt.Vienu vai divus embrijus iegûst apaugïoðanai un ievada dzemdes dobumâ, lai tie varçtu tur ligzdot.Pacientam pçc apaugïoðanas ir jâdodas mierîgâ veidâ. Seksuâlu abstinenci ieteicams lietot arî pçc grûtniecîbas testu veikðanas. Pçc 12 dienâm pacients ziòo klînikai pçtniecîbas projektâ, kas nosaka HCG lîmeni, kas apstiprina grûtniecîbu.