Darba apstakiu izbeigdana un atlaidanas pabalsts

Personas traucçjumi ir sava veida psiholoìiska deìenerâcija, kuras raksturîgâs iezîmes ir dziïi iesakòojuðâs, un noteiktas attiecîbas ar centru, kas neïauj sabiedrîbai darboties vispârpieòemtu normu jomâ. Visu veidu traucçjumu avots var bût dzîve, ko viòi iemâcîjuðies ne tikai bçrnîbâ, bet arî vçlâkâ dzîvç, bailes vai pat nepietiekamas dzîves pamatvajadzîbas. & Nbsp; Tâpçc daudzu vai daþu bîstamu traucçjumu cilvçku raksturojums bûs:

daþas personiskas iezîmes, kas ir dziïi iesakòojuðâs, kas ir arî pârspîlçti attiecîbâ pret jaunâ cilvçka iezîmçm,spçju pielâgoties lietâm trûkums - tas nozîmç, ka zinâmâ galva daþâs citâs situâcijâs bûs labi vienâ virzienâ,visas iestrâdâtâs iezîmes izpauþas nevis realitâtes vidû, bet arî tad, ja domâjat un mîlat sevi un ârkârtçjos cilvçkus. Tad atceroties runât, bet bieþi vien jûtama attiecîbâs ar citiem veidiem, kas sievietçm ar personîbas traucçjumiem ir stipri bojâtas,rakstzîmju iezîmes ar traucçjumiem veido citas, atðíirîgas personîbas vispârçju modeli, un tâs nav individuâla uzvedîba, kas rodas no tuvoðanâs skaistâ situâcijâ.

Jûs varat iepazît daudzus personîbas traucçjumu veidus, no tiem, kas sevi pârstâv ar izaicinâjumu bût par sevi, caur pilnîgi nekaitîgu, mçìinât radît brûces citiem cilvçkiem. Tâlâk ir minçti daþi no prestiþâkajiem psihisko traucçjumu veidiem:

ðizoîdu personîba - personai, kas spçj ðo personîbas traucçjumu, bieþi ir iespaids par personu, kas ir ïoti izturîga un bez emocijâm, kas saòem savu pasauli. Pirmajâ ðî standarta sanâksmç cilvçks, ðíiet, ir ïoti tâlu un mierîgs, pat daþi empâtiji. Viòa pârdomas ir ïoti oriìinâlas un / vai neparasti oriìinâlas. Ðizoîdâ cilvçka psiholoìiskais stâvoklis papildus bûs droðs apìçrbs; ðî persona aizsargâs piemçrotu un pareizu apìçrbu stilu, daþreiz ekscentrisku, bet nekad neatstâs aiz modes vai vispârpieòemtu likumu par to, kas ðíiet. Ðî traucçjuma cçloòi nav labi zinâmi vai nosakâmi. Daþi zinâtnieki uzstâj uz to, ka viòus izraisa pârmçrîga vecâku aprûpe mazâ cilvçka vecumâ, citi - gluþi pretçji. Psihiatri novçrtç pacienta pusi, piemçram, trûkumu vai mazu dzîvi, lai apmierinâtu savas baudas, emocionâlo aukstumu, intereses trûkumu gan slavçt, gan kritiku, vienatnç un nevçlçðanos mainît paðreizçjo stâvokli.emocionâla cieðanas - ir divu veidu cilvçki ar emocionâlu cieðanu: impulsîvs veids un robeþlînijas veids. Sievietçm ar abiem disfunkcijas veidiem var novçrot lielu impulsivitâti bez sekâm, strauju pârrauðanu ar neierobeþotu dusmu, hiperaktivitâti vai uzbudinâmîbu. Abiem emocionâlo ðoku veidiem tomçr ir diezgan liela atðíirîba. Impulsîvâ persona neuztraucas par mîlestîbu un uzvedîbu, jo îpaði ârkârtçjos gadîjumos, viòð sûdzas arî par ievçrojamu psiholoìisku spriedzi. No otras puses, robeþu lînija ir emocionâla kropïojuma bîstama zona, jo pçdçjâs psihiskâs slimîbas skartâs personas noskaòojums ir tik spçcîgs un âtrs, ka to gadîjumu grupâ, kuru mçríis ir paðnâvîba.Bailes - ðâda veida traucçjumi personai ir salîdzinoði gludi un lasâmi. Tas nozîmç, ka persona baidâs. Savukârt viòas bailes var saturçt burtiski visas pârtikas preces un priekðmetus. Sekas ir tâdas formas un darbîbu atzîðana, kas izraisa sliktu trauksmi, kas skaistâkajâ gadîjumâ rada tikai problçmas sociâlajâ uzvedîbâ tumsâ un pat paðnâvîbu vai agresiju, kas vçrsta pret viòu paðu sievietçm. Ir daþâdas fobijas, piemçram, arachnofobija, homofobija, klaustrofobija vai pat pedofofija (bailes no lellçm, trisideapofija (bailes no 13, kâ arî pedofobija (bailes no bçrniem vai pat aerofobija (bailes no gaisa.atkarîba - nav minçts cits atkarîbas veids. Raksturs ar personîbas traucçjumiem funkcijas vidç ir vienkârði atkarîgs no cita veida. Viòð nespçj tikt galâ bez vadlînijâm, kas attiecas uz visiem, ïaujot sveðiniekiem pieòemt lçmumus, kas attiecas uz slimu dzelzceïu dzîvç, viòð nezina, kâ pieòemt lçmumus patstâvîgi, ir noteikts un pârâk paklausîgs.

Fakts ir tâds, ka nav neviena cilvçka, kas ir svarîgs veselîgai sirdij ar dabisku sirdi. Tomçr, ja viena iezîme kïûst pârmçrîgi pârspîlçta, mûsu droðîbai ir svarîgi saòemt psihiatra atzinumu.