Darba apstakiu uzlabodana

Ðajâ rakstâ es plânoju iepazîstinât lasîtâjus ar ðâdu programmu, kas ir liels potenciâls, lai atvieglotu viòu esamîbu. Es zinu, cik pçdçjâ laikâ ir darbietilpîgi darba apstâkïi, tâpçc es domâju, ka ðî mazâ çrtîba ir vismaz ieteicama ikvienam, kurð pelna naudu ðâdâ jaunâ formâ.

Raksta priekðmets ir Comarch xl programma. Tas ir ïoti sareþìîts organisms no ERP klases. Tâs atseviðíâs puses ir ïoti elastîgas struktûras apvienoðanas elementi. Tâs interesantas iezîmes ir sagrupçtas vairâkâs jomâs, kas intensîvi darbojas kopâ. Viss ir konfigurçts pçc iespçjas optimâlâkajiem iestatîjumiem. Sastâvdaïu skaits pastâvîgi mainâs un ir balstîts uz datiem, ko uzòçmums iegûst, pateicoties uzòçmuma darbîbai. Visa informâcija tiek detalizçti izskatîta.Lai lasîtâji labâk iepazîtos ar ðo ideju, mçs apskatîsim vienu no daudzajiem moduïiem. Tâpçc viòð bûs atbildîgs par optimâlu raþoðanas vadîbu. Tas, ka mçs esam ìimenes locekïi, kas vada ðo uzòçmumu, kas bauda to, tâpçc pçdçjais elements mums bûs ïoti svarîgs. Nav svarîgi, vai tas ir sçrijveida vai vienîbas raþoðanai. Diskrçta un procesu raþoðana arî ðeit bûtiski neatðíiras. Ja mçs veicam pasâkumus, kas saistîti ar diezgan zemu asambleju izstrâdi vai ievieðanu, manis iesniegtais modulis piedâvâ rîkus, kas, iespçjams, ir ideâli piemçroti Polijas lietâm.Ko mçs varam darît mûsdienu pasaulç? Nozîmîgâkâ loma neapðaubâmi ir produkta konfigurâcija. Protams, raþoðanas un pârdoðanas procesu atbalstîðana nekad nebûtu bijusi zema, kâ tas bija pçc Comarch programmas noslçgðanas. Tâ ir dârga ierîce visâs nozarçs, kas atðíiras ar daþâdiem produktiem. Mums ir iespçja veidot tehnoloìiju tâdâ formâ, kas ir pçc iespçjas çrtâka, izmantojot îpaðu vedni.Kâ redzams, pats Comarch raþoðanas modulis ir ïoti interesants un ïauj mums ievçrojami vienkârðot darbu. Diemþçl, tas bûs pârsteigums, ja es saku, ka es ðo programmatûru apstrâdâju pats, esmu ïoti apmierinâts ar to.