Darba devcja un darbinieku pienakumi darba drodibas un veselibas aizsardzibas joma

Saskaòâ ar Ekonomikas ministra nolikumu 2010. gada 8. jûlijs darba droðîbas un higiçnas prasîbu minimuma vçsturç apvienojumâ ar sprâdzienbîstamas vides vieglumu darba vietâ (2010. gada 30. jûlija Vçstnesis, katrs îpaðnieks, kurâ iekârta izmanto tehnoloìijas, kas rada sprâdzienbîstamu apdraudçjumu, ir atbildîga îstenot juridiskajâ tekstâ minçto attiecîgo dokumentu.

Farin ManDr Farin Man - Efektīvs risinājums ātrai tauku dedzināšanai.

Sprâdziendroðîbas dokumenti ir sprâdzienbîstamîbas faktors (saîsinâts kâ DZPW, kas stingri reglamentç spçles noteikumus potenciâli bîstamas atmosfçras apstâkïos un apkopo darba devçjam virkni pienâkumu, ko viòð vçlas darît, lai mazinâtu aizdegðanâs un eksplozijas risku. Darba devçjam ir pienâkums:- novçrðot sprâdzienbîstamas vides veidoðanos, \ t- aizdegðanâs novçrðana iepriekð minçtajâ atmosfçra,- ierobeþot iespçjamo sprâdzienu negatîvo ietekmi, lai nodroðinâtu dzîvîbas un darbinieku veselîbas aizsardzîbu.

Darba devçjam ir jâsniedz un jânorâda droðîbas pasâkumi. Sprâdziendroðîbas dokumentâ jâietver droðîbas pasâkumu sistemâtiskas kontroles apraksts, iekârtu uzturçðanas termiòi, sprâdziena riska novçrtçjums, aizdegðanâs avotu varbûtîba, izmantoto metoþu veidi, iekârtas, vielas, kas ir potenciâls avots, iespçjamâ eksplozijas ietekme. Turklât darba fâzç ir atdalît atbilstoðâs teritorijas strauju draudu tuvumâ un sadalît to sprâdzienu iespçjamîbu.Darba devçjs ir spiests sniegt juridiski zinâmus minimâlos droðîbas pasâkumus. Ðis dokuments ir jâizdara, pirms darbiniekam tiek sniegts nedroðs darbs. Bîstamas pozîcijas ir stingri jânorâda ar dzeltenu trîsstûrveida zîmi ar melnu apmali un melnu EX uzrakstu, kas atrodas vidû. DZPW darba devçjs apòemas nodroðinât evakuâciju formâ, kad tas sasniedz apdraudçjumu.