Degvielas filtri

https://catch-patch-me.eu/lv/

Katru dienu, gan dzîvç, gan raþoðanâ, mûs apòem daþâdi ârçjie elementi, kas ietekmç mûsu izturîbu un labsajûtu. Papildus pamatnosacîjumiem, piemçram, atraðanâs vietai, temperatûrai, mitrumam apkârtçjâ vidç un lîdzîgiem apstâkïiem, mçs varam veikt ar interesantâm izelpâm. Gaiss, ko mçs ieelpojam, protams, nav simtprocentîgi tîrs, bet daþâdâs pakâpçs. Pirms putekïu piesâròojuma lomas mums ir spçja aizsargât sevi, izmantojot maskas ar filtriem, tomçr tâs stâvçt gaisa citiem riskiem, kas bieþi vien ir grûti atmaskot. Tajos ietilpst jo îpaði indîgas vielas. Ir îpaði svarîgi, lai noteiktu, tikai tâdâm ierîcçm kâ modeli toksiskas gâzes sensoru, kas nosaka gaisa toksisks un brîdinâjumu par savu klâtbûtni, lai brîdina par briesmâm. Diemþçl paðreizçjais risks ir ïoti bîstama, jo, kad daþi gâzes, piemçram, CO ir bez smarþas, un bieþi viòu klâtbûtne gaisa rezultâtus nopietns kaitçjums veselîbai vai nâvi. Papildus oglekïa monoksîda draudçt mums odnajdywalne citas vielas, ko sensors, piemçram, ûdeòraþa sulfîda, kas pie konkrçtâ koncentrâcija ir maza un stiepjas âtru paralîzi. Nâkamâ toksiskâ gâze ir oglekïa dioksîds, identiski bîstams, kâ minçts iepriekð, un amonjaka gâze, kas notiek sfçrâ reâlai bîstamai viesuïvçtâm koncentrâcijai. Detektori toksisko gâzu var arî noteikt ozona un sçra dioksîdu, kas ir alkohols ir biezâka nekâ atmosfçrâ un ir aizrauðanâs lielu pildîðanas telpâ pie zemes - ar tâdu paðu sâkuma strâvu gadîjumâ, ja mçs pakïauti izpildi ðo elementu, sensori bûtu jâiegulda izdevîgâ vietâ, lai viòð varçja sajust draudus un pastâstît mums par to. Citas bîstamas gâzes, ko sensors var pasargât no mums, ir agresîvs hlors un ïoti toksisks cianîds, kâ arî ûdenî ðíîstoðs kaitîgs ûdeòraþa hlorîds. Kâ iespçjams, jûs varat uzstâdît toksisku gâzes sensoru.