Drodiba eiropas savieniba aleksandrowicz pdf

Jau pastâv arî Eiropas, arî mûsu tiesiskais regulçjums attiecîbâ uz aizsardzîbu, ko izmanto telpâs, kurâs pastâv sprâdziena risks. Viens no ðiem Eiropas dokumentiem ir 1999. gada 16. decembra Direktîva 99/92 / EK par obligâtajâm prasîbâm, kas balstâs uz uzticîbas stâvokïa uzlaboðanu un to darbinieku veselîbu, kuri var tikt pakïauti sprâdzienbîstamas vides riskiem.

https://ffingers.eu/lv/

Ðis dokuments nosaka prasîbas katram darba devçjam. Pirmkârt, darba devçjam ir jâgarantç mûsu padoto droðîba sezonas laikâ, kad tiek veikta ikdienas grâmata rûpnîcas vietâ. Turklât tas ir, lai novçrstu sprâdzienbîstamu koncentrâciju darba fonâ. Tajâ paðâ laikâ tas novçrð aizdegðanâs avotu veidoðanos, kas var sâkties sprâdzienâ ar kâdu risinâjumu. Turklât ðî informâcija prasa samazinât eksplozijas ïoti kaitîgâs sekas. Pat Polijas Republikâ ir normatîvie akti, kas definç noteikumus ðajâ jomâ, kas apspriesti ïoti apspriestâ veidâ. Vispirms tas attiecas uz 2003. gada 29. maija likumu par minimâlajâm prasîbâm darba òçmçju droðîbai un veselîbai attiecîbâ uz darba nozîmi, uz kuras var rasties sprâdzienbîstama atmosfçra (2003. gada likumu Vçstnesis Nr. 1007, 1004. punkts. arî par 2010. gada 8. jûlija likumu par obligâtajâm prasîbâm attiecîbâ uz darba droðîbu un veselîbu, kas saistîts ar iespçju tikt galâ ar sprâdzienbîstamu vidi darba vidç (2010. gada likumu Vçstnesis, Nr. 138, 93. postenis, kas piemçro iepriekðminçto direktîvu.Sprâdzienbîstamîba ir aizsardzîba pret eksploziju, kas galu galâ aizsargâ ne tikai iekârtas un resursus, bet arî darbinieku vçrtîbu. Tâpçc darba devçjiem ir îpaði svarîgi noteikt potenciâli sprâdzienbîstamas zonas. Turklât ir mçìinâjumi pârbaudît esoðâs sprâdzienbîstamîbas sistçmas, kurâm ir ârkârtîgi svarîgs jautâjums sprâdzienbîstamîbas jomâ. Tajâ paðâ laikâ jums ir jâizstrâdâ tâdas formas kâ sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums un sprâdzienbîstamîbas dokuments. Ðo materiâlu radîðana izriet no nacionâlo lietu ministra un Padomes 2010. gada 7. jûnija noteikumiem (2010. gada likuma nr. 109, 719. punkts, pamatojoties uz piemçrojamiem likumiem un tehnisko dokumentâciju, kâ arî ekonomikas ministra noteikumiem. (2010. gada 8. jûlija Vçstnesis, Nr. 138, 931. punkts.