Dzivokia izircdana un norciini ar nodokiu biroju

Katrs nodokïu maksâtâjs, kas pârdod preces fiziskâm personâm, ir spiests reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Tâ ir tehnoloìija, kas ïauj piemçrot atbilstoðus norçíinus ar nodokïu iestâdçm. Tâtad tas attiecas uz likumu & nbsp; likums ir nepârprotams.

Kâ ar nepareizu kases aparâtu?

Par ðâdâm veidlapâm jâpiegâdâ tâ sauktajâ rezerves naudâ. Tas nav juridiska prasîba, un katram ieguldîtâjam ir jâdomâ par ðâdu izeju jau iepriekð. Ideâlâ gadîjumâ tâ savâktu daþâdâs ârkârtas situâcijâs, kurâs nepiecieðama atbilstoða aprîkojuma remonts. Principâ PVN likums skaidri nosaka, ka, ja nav iespçjams izveidot tirdzniecîbas reìistru ar rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves birojs var pasargât no nevajadzîgas un neparedzamas dîkstâves grâmatâ. Ir vçrts atcerçties, ka vçlçðanâs iegût no rezerves kases ir jâziòo nodokïu iestâdei, minot iekârtu bojâjumus un daloties zinâðanâs par aizstâjçju.

African Mango

Diemþçl, kâ jau tika minçts ïoti drîz, kases aparâts, ieskaitot rezerves kases aparâtu, nav izveidots ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Pçc tam nevar sagatavoties pârdoðanas pabeigðanai, un ðâda apstrâde ir nelikumîga un var ietekmçt arî lielu finansiâlo slogu. Neaizmirstot kvalitâti, kâdâ darbuzòçmçjs pieprasîs viòam saòemto kvîti.

Tâdçï ir nepiecieðams pçc iespçjas âtrâk informçt kases aparâtu un pasta nodokïu maksâtâju remontdarbus, kâ arî nodokïu administrâcijas par tirdzniecîbas ierakstu darbîbu ierîces remonta periodâ un tieði klientiem par pârdoto vietu.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas panâkumu gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc sava loma, bet tas rada vairâku nosacîjumu izpildi - glabâtie ieraksti ir skaidri jâapsver, kâdas preces maksâjums tika pieòemts; maksâjums jâveic elektroniski vai pa pastu. Ðâdâ situâcijâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas ievietot PVN rçíinu.