Elektriska instalacija e36

Elektroinstalâcija ir komplekss organisms, kurâ viss jâstrâdâ kopâ. Ja viens elements neizdodas, tas var nokïût lîdz svarîgai katastrofai. Visbieþâk tâ nonâk nâvîga elektriskâ ðoka vai ugunsgrçka dçï, kurâ cilvçki var arî nomirt. Tâtad elektroiekârtâm, kas jums jâatceras, ir regulâri jâpârbauda kvalificçti elektriíi un regulâri jânovçrð visi defekti.

Droðîbas izvçle ir vienâda ar svarîgâkajâm idejâm visâs elektriskâs iekârtâs. No ðî pamata brîþa jûs varat vçlçties savu bûtîbu vai veselîbu. Droðîba ir jâizvçlas pçc lauka stipruma. Tas sâkas ar galveno droðinâtâju, kam jânotiek nominâlajai strâvai, ko spçkstacija nosaka, parakstot elektroenerìijas piegâdes lîgumu. To apstrâdâ, lai padarîtu to sliktâku, lai iegûtu ievçrojamu elektroenerìijas daudzumu nekâ paðreizçjais standarts. Ja tas notiks, elektrîbas vads mûsu mâjas vai darba vietas priekðâ tiktu nodedzinâts.Tâlâk mums ir elektroenerìijas skaitîtâjs un beidzot galvenais sadales skapis. Ðis sadalîjums ir elektriskâs instalâcijas sirds. Katra íçde atrodas tâs izcelsmes vietâ. Katru no tiem aizsargâ atbilstoðs droðinâtâjs ar noteiktu nominâlo strâvu. Aizsardzîbas izvçli vajadzçtu baudît profesionâls elektriíis, kurð veiks elektrîbas instalâcijas projektu, pirms tas tiek radîts. Ðajâ laikâ tiks noteikts, cik daudz íçdes dzîvot, kâdas ir tâs spçjas un kâdas tendences tajâs ieplûst. Tâ ir pçdçjâ ârkârtîgi svarîga, jo tâ vçlas izvçlçties vadu ðíçrsgriezumu, pateicoties droðinâtâjam ar labu nominâlo strâvu. Ir taisnîba arî izmantot tâ saukto aizsardzîbu pret selekciju, pateicoties kurai îssavienojuma gadîjumâ tikai konkrçtâ reìiona droðinâtâjs tiks izslçgts, nevis galvenâ aizsardzîba, kas varçtu pârtraukt jaudas piegâdi jebkurai çkai.