Euro 50te kases mini instrukcija

Novîtu kases aparâts ir nepiecieðams personâm, kas izveido savu biznesu, un viòu ienâkumi pârsniedza Finanðu ministrijas noteiktâs vçrtîbas.

Dienas laikâ ir jâizsniedz kvîts par kâdu lietotâja iegâdâtu produktu, kas pçc saòçmçja ir sûdzîbas cçlonis, un sievietei, kas rada finansiâlu darbîbu, ir priekðnoteikums, lai iesniegtu Nodokïu birojam.

Lai to izveidotu, ir nepiecieðams izdrukât ikdienas fiskâlos pârskatus un ikmçneða fiskâlos pârskatus. Fiskâlais pârskats (ti, ikdienas vai ikmçneða ir pierâdîjums, ko apzîmogo kases aparâts, kas satur zinâmu apgrozîjumu un nodokïu summu noteiktâ laikâ (dienâ vai mçnesî, norâdot konkrçtas nodokïu likmes un pârdoðanas nodokïus. Ðâda ziòojuma mçríis ir parâdît ikdienas vai ikmçneða bruto ienâkumus, detalizçti norâdot daþâdâs PVN nodokïa likmes.

Kad drukât kases pârskatus?

Kâ minçts iepriekð, ir divu veidu fiskâlie pârskati: katru dienu un mçnesi. Tâ kâ vienîgie nosaukumi norâda, kases aparâta pârskati tiek atspoguïoti katru dienu un vienreiz maijâ tâ mçríim.

Dienas fiskâlais pârskats tiek izdrukâts pârdoðanai noteiktâ dienâ, tâs iedarbîbai vai lîdz 24:00. Vçlâk to var izdrukât arî pirms pirmâs pârdoðanas nâkamajâ dienâ. Tomçr tas bûtu jâizveido ar paðreizçjo, ka izdruka pçc 24:00 bûs atðíirîgs datums. Ikdienas fiskâlajâ pârskatâ tiks parâdîta visa summa, par kâdu tika pârdoti konkrçtâs dienas materiâli.

Nodokïu biroja pienâkums un ikmçneða fiskâlie pârskati. Mçneða fiskâlie pârskati jâsagatavo maija lîdz pusnaktij, pirms pirmâ darîjuma nâkamajâ dienâ, kas rada jaunu mçnesi. Ikmçneða pârskats ir apliecinâjums, kas izsniegts kasç, kas ietver visus iepriekð izdrukâtos dienas pârskatus. Ðâds ziòojums parâda kopsavilkumu par ietekmi aukstâ mçnesî. Mçneða ziòojums tiek izveidots tikai vienu reizi maijâ.

Ja ikdienas vai ikmçneða ziòojums tiek veikts pçc pusnakts, bet pirms pirmâ pârdoðanas arî ziòojumâ bûs vçl viens brîdis, nav tas, kas bûtu nervozs, jo nav nepiecieðams iesniegt risinâjumus ðai lietai.