Fiskala kases aparata dzivsudraba 116f kiuda 7

Turpmâkie laiki, kad kases aparâti ir obligâti saskaòâ ar likumu. Tajâ laikâ tâs ir elektroniskas ierîces, kas ir paredzçtas ienâkumu un nodokïu summas, kas jâmaksâ par mazumtirdzniecîbu, reìistrâcijai. Par viòu darba devçja deficîtu, ka viòus sodîtu ar ievçrojamu finansiâlu sodu, kas ievçrojami pârsniedz tâ ietekmi. Neviens negrib riska pârbaudes un soda naudas.Nav nekas neparasts teikt, ka saimnieciskâ darbîba notiek ïoti mazâ telpâ. Darba devçjs piedâvâ mûsu rezultâtus bûvniecîbâ, un rûpnîca tos galvenokârt uzglabâ un vienîgais neapdzîvotais apgabals, tâpçc tas ir, kur atrodas galds. Lîdz ar to fondi ir nepiecieðami, kâ arî veikala veikalâ ar lielu mazumtirdzniecîbas zonu.Gluþi pretçji, tas nav cilvçku, kas strâdâ nestacionâri, panâkumi. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs pârvietojas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un visâm tâs droðai lietoðanai nepiecieðamajâm iekârtâm. Tie ir spilgti laukumâ, pârnçsâjamâs fiskâlâs ierîces. Viòi òem vçrâ mazus izmçrus, jaudîgas baterijas un vieglu lietoðanu. Izskats atgâdina terminâïus, lai samaksâtu ar maksâjumu karti. Tas padara tos par milzîgu risinâjumu, lai strâdâtu sasniedzamâ veidâ, t.i., kad mçs esam apòçmuðies tieði doties uz pircçju.Kases aparâti ir raksturîgi arî daþiem saòçmçjiem, bet ne tikai uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties izdrukâtajam kvîtim, saòçmçjs var iesniegt sûdzîbu par iegâdâto produktu. Tâ rezultâtâ ðis fiskâlais dokuments ir labs pierâdîjums mûsu preèu iegâdei. Ir vairâk pierâdîjumu tam, ka uzòçmçjs izmanto enerìiju ar likumu un uzliek nodokli par izstrâdâtajiem produktiem un pakalpojumiem. Ja mçs saòemam iespçju, ka kases aparâts ir izslçgts vai dzîvo neveiksmi, mçs varam par to ziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret darba devçju. Viòð saskaras ar lielu finansiâlu sodu un pat bieþâk tiesâ.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem kontrolçt finansiâlo situâciju nosaukumâ. Katras dienas vajadzîbâm tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða efektam mçs varam izdrukât visu ziòojumu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam veikuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâds no cilvçkiem nelieto mûsu naudu vai vienkârði, vai mûsu veikals ir rentabls.

Pârbaudiet labâkos kases aparâtus