Frankiewicz uzocmums

Katram uzòçmçjam, apgûstot piemçrojamo grâmatvedîbas aktu, ir jâuztur uzòçmuma aktîvu uzskaite. Ðâda reìistrâcija ir pamatlîdzekïu reìistrâcija.

Nosaukuma pamatlîdzekïi ir: zeme, pastâvîga zemes lietoðana, mâjas un bûves, maðînas, transportlîdzekïi, aprîkojums, kâ arî atseviðías ierîces, kuru skaits to iegâdes brîdî pârsniedz trîs tûkstoð piecu simtu skaidru summu, arî vçlas darboties kopîgi vai pieder nodokïu maksâtâjam vai uzòçmumam. Pienâkums iekïaut aktîvus pamatlîdzekïu reìistrâ notiek tajâ mçnesî, kurâ tas tika iegûts.

Iespçjams, ka ieraksti par pamatlîdzekïiem tiks veidoti mâkslas darbos, kas iegâdâti darba dçïos, uz drukâtiem lîgumiem ar labâm datora pozîcijâm, ar rokâm izgatavotâm kartçm ar zîmçtâm tabulâm vai piezîmjdatoriem bez atbilstoðâm tabulâm, bet ierakstiem jâbût visiem datiem, kas nepiecieðami reìistrâcijai. Iemesls tam ir manuâli aizpildît uzòçmumâ izmantoto dokumentu.

Pamatlîdzekïus reìistrç, pamatojoties uz dokumentiem, kuros ir ievadîto lîdzekïu sâkotnçjâ vçrtîba. Pamatlîdzekïu reìistrâcijas tabulâ jâietver: kârtas numurs, iegâdes datums un saòemðanas datums, iegâdes apstiprinoðie dati, pamatlîdzekïu apraksts, pamatlîdzekïu klasifikâcijas simbols, sâkotnçjâ cena, nolietojuma likme (saistîbâ ar lietoðanas gadiem, nolietojuma norakstîðana, atjaunoðana sâkotnçjâ vçrtîba, amortizâcijas norakstîðanas paðreizçjâ summa un izbeigðanas datums kopâ ar tâ izveidoðanas iemeslu. Pasâkuma pârdoðanas panâkumos ievadiet pârdoðanas datumu, ja pamatlîdzeklis tiek iznîcinâts, jâpievieno likvidâcijas ziòojums. Pieòemot spçkâ esoðu likumu, uzòçmumam ir jâveic visi dokumenti, kas apliecina pamatlîdzekïu iegâdi.