Gatavojot zaias pupioas

Pavârmâksla ir pavadîjusi cilvçkus gadsimtiem ilgi, un daudzas mâjsaimnieces nezina, ka tajâ ir daudzas lietas, piemçram, ðíçlçs, smalcinâðana, sasmalcinâðana vai berzes. Ja mçs plânojam izgatavot tikpat sareþìîtu çdienu, arî vienu ar daþiem çdieniem, mums ir pilnas rokas. Turklât, ja mums ir viss, ko darît manuâli, çdiena gatavoðana kïûst par darbietilpîgu darbîbu un dod nogurdinoðu.

Ir vçrts iegâdâties dârzeòu drupinâtâju. Tas mums dos akciju spçku un radîs to lielâ un efektîvâ sistçmâ. Tâs galvenais ieteikums ir konkrçta pârtikas produkta sadrumstalotîba. Attiecîbâs, kas mums tagad ir vajadzîgas. Viòð var sagriezt kubiòos, sagriezt vai vienkârði sasmalcinât. Maisîðanai izmanto un var izmantot elektrisko dârzeòu drupinâtâju. Mûsdienu formâ ievçrojami samazinâs pârtikas sagatavoðanas laiks un visu ðo lietu sagatavoðanai nepiecieðamais darbs. Svarîgâkais elements, kas faktiski ir ierîces pamatâ, ir grieðanas naþa forma. Kâ mçs zinâm ar blâvu nazi, mçs neko nedarîsim. Ïoti smalcinâtâjam ir spârni nazî, jo labâk, jo sajaukðana un grieðana apstâjas efektîvâk. Neatkarîgi no tâ, vai korpuss ir izgatavots no parastas vai plastmasas, tas vçlas bût spçcîgs un liels. Nerûsçjoðais tçrauds ir klusâkâ izvçle, jo tas ir sulîgs un nodroðina stabilâku pamatu. Papildu plus ir iespçja strâdât ar akumulatoru, lai mçs varçtu izmantot smalcinâtâju brîvâ vietâ bez nepiecieðamîbas to pieslçgt kontaktligzdai ar braukðanu. Ierîces stiprums ir ïoti svarîgs. Jo ilgâk tas ilgst, jo labâk tas palîdz un daudzi pârvaldîs veselus gabalus. Bûtisks ir arî apgrozîjuma apjoms. Visbieþâk mçs strâdâjam ar âtruma diapazonu, kurâ mûsu smalcinâtâjs var strâdât. Katrs lîmenis ir atðíirîgs, pateicoties tam, mçs varam to ierobeþot atbilstoði individuâlajâm vajadzîbâm.