Giordani apicrbu rathotajs

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu auditorijas, kas vçlçjâs redzçt, ko dizaineri varçtu pagatavot sezonas sâkumâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais displejs atradâs ðaurâkajâ tçmâ un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To vçrtîba balstîjâs uz pilnîgi nenozîmîgiem un smalkiem audumiem ar augstâm, krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ikvienam, kas bija tamborçts. Starp tiem cienîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar plaðu apmali, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes skaistas kâzu kleitas izsolç tika piedâvâta arî svarîga iespçja. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti vçl daþi apìçrbi no vissiltâkâs kolekcijas. Ieòçmumi no attâlâs izsoles tiks pieðíirti privâtam bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas siltas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir gaidîjuði savu preèu izsoli un to, kâ izsoles materiâls pat apmeklçja konkrçtu rûpnîcu.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija tiks uzsâkta maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûs pieejamas daþâdas kolekcijas nekâ stacionârajos veikalos.Mûsu paðu apìçrbu raþoðanas uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Tajâ paðâ laikâ ðî popularitâte, ðíiet, ir kolekcijas apmaiòâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir grûti atpazîstamas, ka pat pirms veikala sâkuma tâs ir gatavas garâm rindâm, gatavojoties no individuâla rîta. Ðîs kolekcijas izvairâs no ðîs îpaðâs dienas.Ðâ nosaukuma raksti daudzu gadu garumâ ir bijuði ïoti populâri patçrçtâju vidû gan ârvalstîs, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajiem ieguvumiem, ko tâ ir ieguvusi un kas nodroðina, ka efekti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu vairumtirdzniecîba