Ieguldit uzocmumu attistiba

Uzòçmumi, kas bauda darbu vai produktu pârdoðanu, ir viena noliktava. Mçs izðíiram gatavo produktu noliktavu, kad un pusfabrikâti. Abas ir vçrstas uz atseviðíu materiâlu partiju pareizu uzglabâðanu un aprakstu. Noliktava ir neatòemama konkrçtâ uzòçmuma loìistikas procesa atribûts. Veidlapu laikâ viòa funkcija ir jâsauc stingri. Visiem tiem ir stingri jâatsaucas uz tâdiem svarîgiem loìistikas uzdevumiem kâ iepirkums, mâksla un izplatîðana. Lai uzlabotu korporatîvo þurnâlu darbîbu, ir vçrts izmantot îpaðas datorprogrammas, kas atvieglo augïu un produktu atraðanâs vietu. Viena no tâm ir plaði paplaðinâta programmu datubâze, piemçram, optima. Þurnâls Optima ir noliktavu un pârdoðanas kamera.

Tâs uzstâdîðana un darbîba ir ievçrojami intuitîva. Varat arî palîdzçt apmâcîbâ. Soli pa solim viòð apraksta darbu, kas saistîts ar rçíinu izrakstîðanu, pârdoðanas dokumentu izsniegðanu un korekciju izsniegðanu. Katra nodaïa ir pirms grafika ar grâmatvedîbas pamatjçdzieniem. Þurnâla modulis cita starpâ ietver:Kâ jûs domâjat par produktu failiem?Kâ pieminçt jauno materiâlu?Kâ izveidot ârçjo izdevumu?Krâjumi ir sagatavoti, pamatojoties uz noliktavu dokumentiem (atvçrðanas bilance, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, dokumentu labojumi: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Izsniedzot konkrçtu produktu, uzreiz tiek organizçts produkts no konkrçta resursa (piegâde. Þurnâla Optima programma ïauj vienas datubâzes beigâs vadît vairâkas noliktavas gan vietçjâ, gan ârvalstu. Sagatavotie MM dokumenti liecina par pârskaitîjumiem starp noliktavâm. Parastâ un skaidrâ veidâ mçs varam veikt pieejamo noliktavu preèu uzskaiti. Programma ietver inventarizâcijas funkciju, kas atgrieþas no trim posmiem: inventarizâcijas lapu sagatavoðana, papildinot reâlos preèu stâvokïus noliktavâs, koriìçjoðu dokumentu izveide. Apmâcîbâ mçs atradîsim padomus par to, kâ izveidot uzskaites lapu, varat un izmantot palîglapas.Efektîvi organizçts noliktavas no loìistikas un skaidru dokumentâcijas palîdzîbu, lai aizvçrtu nodoðanu materiâlu starp secîgu mçríiem uzòçmumâ.