Ieneratora darba apstakii

Svarîgi ir rûpçties par atmosfçru slçgtâs telpâs. Jûs varat teikt prioritâti. Sâkot no dzîvojamâm telpâm; caur grâmatâm un komunâlajiem birojiem; skolas un bçrnudârzi, kâ arî sporta iespçjas, gaisa tîrîba, ko iedzîvotâji un klienti elpo, var uzsvçrt labklâjîbu un pat veselîbu.

Labs veids, kâ uzlabot apstâkïus rûpnîcu zâlçs un sociâlajâs jomâs, ir gaisa attîrîðanas un attîrîðanas lîdzekïu izmantoðana. Atex putekïu savâcçju sistçma nav nekas jauns kâ putekïu savâcçjs, kas ir izgatavots kopâ ar ATEX principu, kas ir pârâk svarîgs, lai nodroðinâtu pastâvîgu piesâròotâju sastâva kontroles kontroli. Atkarîbâ no apkalpoto telpu apjoma ðîm ierîcçm ir labs daudzums un efektivitâte. Rûpnieciskie putekïsûcçji, kas konstruçti, sagatavoti un uzstâdîti kopâ ar pamatstandartiem, ir lielas ierîces, bieþi vien aizòem atseviðíu vietu komandas, kuru augstums ir augstâks par vidçjo. Augstas veiktspçjas aparâta piemçrs ir tradicionâls silo kolonna. Èetrpadsmit metru garð ciklotrons savâc gaisu no birojiem ar çku skaitu lîdz vairâkiem simtiem metru taisnâ grupâ. Ja ir iespçja, ka siltummainis atradîsies çkas centrâlajâ daïâ, tad putekïu savâcçja loka râdiuss ir liels. Un tas ir vieglâk ar septiòdesmit pieciem lîdz deviòdesmit deviòiem procentiem. Skâbbarîba ir izgatavota no tradicionâliem materiâliem, ti, konstrukcijas tçraudiem, kas raþoti saskaòâ ar Polijas standartiem un ir atvçrti komerciâlai iegâdei, ko veic attiecîgâs iestâdes, par ko liecina attiecîgie dokumenti un sertifikâti.Netîrs gaiss aparâtâ ar cilindrisku ðíçrsgriezumu, kas uzstâdîts virpuïveida stilâ. Plûstot starp blîvu metâla starpsienu tîklu, tas atbrîvojas no piemaisîjumiem. Tvertnes iekðpusç esoðajiem deflektoriem ir elektrostatiska lâdiòa, kas ir pozitîva, kas atvieglo negatîvi lâdçtu daïiòu uzòemðanu. Putekïu savâcçjam savâ apakðçjâ daïâ ir tvertne, kas savâc putekðòus, kurus no ierîces var noòemt no vârsta korpusa zemâk novietotajâ traukâ.