Iepirkties interjera iekartas tiedsaistc

Lai atvçrtu miesnieku un gaïas un aukstâs gaïas veikalu, tam vispirms jâbût pienâcîgi aprîkotam. Kâdas iekârtas, mçbeles un iekârtas ir nepiecieðamas gaïas materiâlu sastâvâ?

Pirmkârt, viòam vajadzçtu iegâdâties saldçtavas, saldçtavas un ledusskapjus, kuros viòð uzglabâ un reklamç gaïas produktus pârdoðanai. Ir daudz veidu saldçtavas, kas darbosies veikalâ: skaitîtâji, plaukti, skapji un ledusskapji. Tas ir arî ar sasaldçðanas instrumentiem, kuros tiek ievietota gaïa - starp tiem ir vietas, saldçtavas, salas vai saldçtavas. Interesanta ideja, jo îpaði mazâkajos uzòçmumos, ir ledusskapju un saldçtavu iegâde, kas kalpo kâ noliktava îpaði lielai preèu partijai.

Papildu preces jâuzglabâ ne tikai noliktavâ, bet arî mazâ uzglabâðanas kamerâ tirdzniecîbas telpâ. Tâ tiek apkopota izstâdes ietvaros, pateicoties kurai ir iespçjams papildinât preces uz displeja plauktiem. Tas ir nepiecieðams pâr nosûtîðanas pagalmu, uz kuras preces vçrpas un iepako. Âtrâkos gaïas un aukstâs gaïas veikalos papildus ir nepiecieðams ledusskapis ar zemu temperatûru, pietiekami cilvçkam, lai uzglabâtu preces.

Atlikuðâs iekârtas, kas nepiecieðamas gaïas rûpnîcâ, ir vçrtîba, asas naþi, miesnieka un ðíçlçja malkas cirtçjs un griezçjs. Svaram jâietver diezgan svarîgs un uzticams displejs, lai gan pârdevçjs, gan klients varçtu redzçt svçrðanas rezultâtu. Lai gan gaïas bloks ar smalcinâtâju ir paredzçts gaïas dalîðanai ar kaulu. Tas ir arî ar naþiem gaïas grieðanai, arî nav vçrts tos noþçlot. Ar labâm izmaiòâm grieðanas maðînai jâspçj pielâgot plâkstera biezumu. Ideâlâ gadîjumâ, ja naþi ir izgatavoti no hromçta tçrauda vai nerûsçjoðâ tçrauda. Ðâdi griezçji grieðanai ilgs daudzus gadus.

Bez tam, ir lietderîgi nokïût íermeòa vilku, nodroðinot gaïu klienta cerîbu slîpçðanai. Bet nav pçdçjâ veikala aprîkojuma. Papildus iepriekð minçtajam ir nepiecieðama arî kases aparâta, dezinfekcijas lîdzekïu, mazgâðanas un insekticîdu, konteineru glabâðanai un papildu veikalu mçbeles. Nepiecieðama ir gaisa kondicionçðanas ierîkoðana, kas nepiecieðama temperatûras saglabâðanai pârdoðanas klasç - îpaði vasarâ. Ir arî dârgs apgaismojums, kas var ievçrojami uzlabot pârdoðanas rezultâtus. Îpaðs apgaismojums uzsver dabîgo gaïas un aukstâs gaïas krâsu, òemot vçrâ izstâdes.