Ikea fiskala kase

Katrs uzòçmçjs, kas katru dienu ar tieðâm uzòçmuma fiskâlajâm kasetçm atrodas ar otrâm problçmâm, kuras çdieni var arî radît. Tâpat kâ jebkura elektroniskâ iekârta, kases aparâti nav brîvi no defektiem un daþreiz arî sabojâti. Uzòçmuma îpaðnieks nezina, ka jebkurâ vietâ, kur tiek veikts ieraksts, izmantojot kases aparâtu, tam vajadzçtu bût citai ierîcei - protams, pirmâs kârtas kïûmei.

Rezerves kases aparâta elsab trûkums, tâlâk pârdodot produktus vai palîdzîbu, var izraisît nodokïu biroja sodu uzlikðanu, jo tas novçrsîs pârdoðanas ierakstus galvenâs ierîces sadalîðanas laikâ. Kases aparâtâ glabâtajos dokumentos jâiekïauj kases servisa buklets. Ðajâ tekstâ ne tikai tiek veikti visi ierîces remontdarbi, bet ir arî padomi par kases aparâta fiskâciju vai domu apmaiòu. Pakalpojuma mâkslâ ir jâievada arî unikâls numurs, ko nodokïu iestâde pieðíîrusi kases aparâtam, uzòçmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurâs tiek òemts kases aparâts. Visa ðî informâcija ir spçkâ nodokïu inspekciju gadîjumâ. Ikviens kases atmiòa un tâs maiòa atbilst specializçta dienesta uzdevumiem, ar kuriem visiem uzòçmçjiem, kas izmanto kases aparâtus, bûtu jâparaksta lîgums. Kas ir daudz - jums jâinformç nodokïu birojs par katru kases pakalpojuma maiòu. Pârdoðanai kasçs jâpârvietojas uz nepârtrauktu sistçmu, jo veiksmîgi aizpildot kases aparâtu, ir jâaizstâj atmiòa par jaunu, tajâ paðâ laikâ saglabâjot atmiòu. Kases aparâta atmiòas nolasîðana, visticamâk, bûs arî remontdarbu veikðana un tikai pilnvarota iestâde. Turklât ðis darbs ir jâveic nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. No kases atmiòas atmiòas tiek sagatavots atbilstoðs protokols, no kura viens eksemplârs tiek nodots nodokïu iestâdei un jaunajam uzòçmçjam. Tas prasa, lai ziòojums tiktu uzglabâts kopâ ar citiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - tâ prombûtne var ietekmçt soda uzlikðanu.