Izotopu diagnostika

Kolposkopiskâs diagnostikas darbi balstâs uz epitçlija virsmas arhitektûras, kâ arî asinsvadu attçla interpretâciju. Dzemdes kakla epitçlija reìiona praktiski nenovçrojamâs detaïas, kas bieþi vien ir îpaða diagnoze, tiek mçrîtas milimetru daïçjâs daïâs, un epitçlija virsmâ redzamais asinsvadu formâts ir mikrona lielums.

Klubâ pat vispiemçrotâkâ kamera, kas pârraida attçlu visvairâk asinâtâ formâ, nav iespçja redzçt ðâdas detaïas. Nozîmîgs ir tas, ka sarkanâs un baltâs krâsas toòu daþâdîba, kas atrodama ðîs ârkârtas vides vienkârðâ attçlâ, ir pareiza atpazîðana. Diemþçl tas ir lçts, ja izmantojat pat vislabâko video ziòojumu. Kolposkopiskâ tçla milzîgie deformâcijas un konkrçtâ vide, kurâ mçs esam spiesti apsvçrt attçlu, nepçrk tâdu ierîèu izmantoðanai, kas ir labi savâktas citâs medicînas jomâs. Sakarâ ar to, ka nav pieejamas ierîces, ir ïoti grûti. Sistçmâ ar ârstu, kurð ïoti labi lieto kolposkopu, lielâkos gadîjumos viòam nav spçju veikt uzticamu izziòu un jâlieto pieredze un citi pieòçmumi.Optiski kolposkopi, kas aprîkoti ar redzes tuneli, ir visefektîvâkais izeja kolposkopistam, jo optiskâs sistçmas dçï mums ir iespçja veikt novçrojumus, kas ïauj precîzi diagnosticçt novçroto zonu, bet ekrânu var redzçt arî pacients, ârsts vai mâceklis.Ðajos laikos efektîvs, bet jau izmantots kolposkops, kas atbilst obligâtajiem kvalitâtes standartiem arî privâtajam birojam, kâ arî valsts slimnîcai, var iegût ne vairâk kâ tûkstoðiem zlotu, un to aprîkoðana ar redzes tuneli var tikt pabeigta jebkurâ laikâ par aptuveni 5000 zlotu. Ja tas ir nepiecieðams, ir iespçjams tçrçt pârâk maz naudas, atjaunot vecos, nolietotos kolposkopus un pçc ðâdas apstrâdes tie darbojas kâ jauni. No konkrçta notikuma var iegût kolposkopu par daïu no cenas, kas tâm ir jâtçrç, iegâdâjoties daudz mazâk çrtu un neprecîzu video par kolposkopu.