Kanjona velosipcdu apicrbs

Automaðîna ir tipisks sporta veids, kam ir tieðie partneri gandrîz visâs vecuma grupâs. Lielâkâ daïa velosipçdistu divriteòu izmanto tikai pavasara laikâ, cik liels un pieejams veids, kâ piekïût skolai un mâkslai, bet ziemâ, òemot vçrâ sareþìîtos apstâkïus attâlumâ, dod priekðroku atgriezties pie automaðînu un sabiedriskâ transporta situâcijas. & Nbsp; òemot vçrâ mainîgos apstâkïus uz ceïiem, ir svarîgi sasniegt un izmantot divriteòu transportlîdzekïus uz pilnu gadu, ne tikai velosipçdu laikâ. Tâtad, kas ir vçrts aprîkot, lai riteòbraukðana bûtu lieliska arî ziemâ?

Piemçrots apìçrbs. Neuztraucieties uz silta mçtiòa vai jakas principa, tieði pretçji. Normâls kurta izraisîs (jo îpaði, ja velosipçdu pârvieto lielâ daïâ kilometru íermenis ir diezgan nosvîdis, un þâvçðana zem jaka sviedriem efektîvi novedîs pie íermeòa atdzesçðanas. Visizdevîgâkais risinâjums ðajâ formâ bûs ierîce ar termoaktîvu apakðveïu. Tâs nolûks ir pârvadât lieko ûdens tvaiku un mitrumu no íermeòa, lai mçs neradîtu pieredzi, kas saistîta ar mçrcçðanu, un mçs to neizmantosim. Turklât daþâm termoaktîvâm apakðveïâm ir savâkta tâda veida membrâna, kuras mçríis ir aizsargât íermeni no aukstâ vçja. Jums vajadzçtu uzkrât arî siltas kurpes, iespçjams, papildu zeíu pâri. Personîgi es iesaku pçc iespçjas ilgâk zeíes ar vilnas saturu, tâpçc mçs neredzçsim aukstumu. Ir vçrts rûpçties arî par velosipçdu cimdiem. Labi uzòçmumi piedâvâ divslâòu cimdus: pirmâ klase ir ûdensizturîga, bet otra efektîvi saglabâ siltumu rokâs.Velosipçdu sagatavoðana. Tas ir tâds pats kâ automaðîna, velosipçds, un tam ir vajadzîgs îpaðs ziemas aprîkojums, kas ïaus mums apgût vieglu un estçtisku braucienu. Pirmkârt, tâs ir ziemas riepas un spârni, un ekstremâlos apstâkïos íçde. Nevar aizmirst, ka ziemâ tumðais krît daudz âtrâk, tâpçc otrais apgaismojums un spîdums bûs ieteicams.

Man ir iespçja, ka iepriekð minçtajâ rokasgrâmatâ neapzinâtie riteòbraucçji apzinâjâs, ka velosipçdu sezona nenonâk pie pirmâ sniega kriðanas un palîdzçja izlemt, kâdus piederumus mums ir nepiecieðams droði no ðîs izejvielas neatkarîgi no laika apstâkïiem. Jo pçc visa ceïa uz transportlîdzekïa, tad ne tikai jautri, tas ir vairâk sporta, pateicoties tam mçs paliksim derîgi ilgâk.