Kaposti s karamelom

Tieði mâjas lapas ievieðana nav smaga, un papildus programmçtâja darbam ir nepiecieðams tikai sagatavot nelielu saturu. Pretçjâ gadîjumâ situâcija var notikt, ja tâ darbojas tîmekïa vietnei, kas ir noderîga lietotâjiem, kuri runâ daþâdâs valodâs.

Ðâdâ veidâ nepietiek ar to, ka interneta daïa bûs çrta poïu vai angïu valodâ. Viens no risinâjumiem ir jâîsteno, bet, ja kâds patieðâm rûp par zîmolu un atbilstoðo iesniegto saturu, izvçlçtâ persona to nekavçjoties noraida. Ðâdâm pieejâm noteikti jâietver automâtiski veiktie tulkojumi tîmekïa vietnç, jo ir grûti sagaidît, ka lapa, kas tulkota ar speciâli rakstîtu skriptu, protams, bûs diezgan izpildîta, îpaði, ja tajâ parâdâs sareþìîti teikumi. Vienîgais saprâtîgais risinâjums ir izmantot tulku, kurð vada ðo problçmu. Kâzâm, lai atrastu kâdu, kas specializçjas visu tîmekïa vietòu nozîmç, nevajadzçtu bût sareþìîtai tagad, jo daudzi ðâdi profesionâïi tiek sniegti internetâ.

Cik maksâ vietnes tulkoðanas izmaksas?

Labas tîmekïa vietnes tulkoðana tieðâm nevçlas bût bagâts ieguldîjums, jo viss patieðâm ir atkarîgs no tekstu priekðmeta. Ir zinâms, ka par vienkârðu tekstu tulkoðanu un mazliet vairâk par profesionâliem un smagiem izstrâdâjumiem bûtu jâmaksâ mazâk. Tomçr, ja jûs izmantojat paplaðinâtu sienu, t.i., kurâ regulâri ir jauni noteikumi, vispiemçrotâkais variants ir nodroðinât tulka palîdzîbas abonçðanu. Tad atseviðíu priekðmetu cenas ir vçl zemâkas.

Atgrieþoties pie tekstu tulkoðanas no interneta viedokïa, tomçr nedrîkst bût pârâk liela ietekme uz pakalpojuma îso termiòu, jo pastâv risks, ka teksts bûs ïoti zemas kvalitâtes. Labâk ir gaidît un dot tulkotâjam kârtas, lai izpçtîtu tulkotâ materiâla nozîmi.