Kases aparata 2017 gada limits

Nodroðinât vietu, kur jûs veicat, ir ârkârtîgi svarîga. Tâ ir plaði saprotama droðîba, kas izpauþas daþâdos aspektos, un daþâdas iespçjas. Starp tiem, jums noteikti vajadzçtu atrast aizsardzîbu pret nejauðiem notikumiem, piemçram, ugunsgrçkiem, plûdiem vai pârspriegumiem, kâ arî zâdzîbâm.

Ðâda pieredze ir izdevîgâka nekâ ðíiet. Tie nav publicçti, tâpçc tie, ðíiet, ir îsas situâcijas, tomçr patiesîba ir tâda, ka tad, kad tâ bija skaïa par jebkuru ðâdu notikumu, tâ bûtu tikai ieteicama.

Izveidojas paðapziòa un ticîba, kas izriet no paðas pieredzes trûkuma. Kamçr mçs to nedarîsim, mçs neticam, ka tas vispâr var notikt. Tas pats ir ïoti intensîva kïûda.

Svarîga apdroðinâðana pastâv un rûpçjas par savu darbavietu daþâdo iespçjamo kïûmju ziòâ.

Tas var sasniegt cçloni, kas izraisîs pçkðòu apgaismojuma zudumu. Tâtad tas palîdzçs strâdât ðâdâ vietâ? Protams, ne. Tâpçc ir jâpârliecinâs par vienu apgaismojumu. Ðâds apgaismojums jâveido, kad pirmais ir bojâts, vai & nbsp; bojâjums. Protams, ir svarîgi aizsargât avârijas apgaismojuma râmi, kas tiks aizsargâts pret daþâdiem mehâniskiem bojâjumiem. Ja mçs arî bojâsim avârijas apgaismojumu, tad kâ bûs iespçjams tikt galâ ar konkrçtâs vietas apgaismojumu. Tâpçc ir nepiecieðams rûpçties par avârijas apgaismojumu, lai nodroðinâtu, ka nepiecieðamîbas gadîjumâ ir vismaz viena garantija.