Kases aparata iegade uzocmuma

Vai jûs beidzot sâkât savu ekonomisko enerìiju vai paplaðinât savu redzesloku daþâdiem departamentiem? Perfect! Tas ir pienâcis laiks, lai nopirktu posteòa kases aparâtu, un jûs domâjat, vai jûs varat atïauties jebkâdu atlîdzîbu.Man ir cietas un sliktas ziòas. Iegâdes izmaksu atskaitîðana no kases aparâta ir iespçjama tikai, iegâdâjoties pirmo kases aparâtu. Jûs nevarat izveidot atvieglojumus otrajam vai jaunajam kases aparâtam.

https://neoproduct.eu/lv/make-lash-efektivs-veids-ka-maksimali-palielinat-skropstu-pieaudzesanu/

Atbalsta pieðíirðanas iemesliVarbût vispirms tas, kas notiek ar jums, iegâdâjoties kases aparâtu. Tâtad:- Jûs varat atskaitît PVN kases aparâta cenâ,- jûs varat rçíinât izdevumus par summu, kas ir atskaitâma no nodokïiem,- jûs varat atskaitît 90% no ierîces neto cenas, bet ne vairâk kâ 700 PLNIzklausâs labi? Ja jums ir ðâdas prçmijas, jums ir jâatbilst vienam no nosacîjumiem. Ðeit tie ir:- kases aparâta iegâdei un fiskalizâcijai jânotiek pirms pienâkuma reìistrçt kases aparâtu,- jums jâziòo par vietu, kur kases aparâts ir uzstâdîts nodokïu dienesta vadîtâjam 7 dienu sezonâ no fiskâlâs darbîbas pieðíirðanas,- Jums ir jâatgrieþas pie sava nodokïu biroja vadîtâja - jâinformç par kases aparâtu skaitu un to izmantoðanas vidi. Paziòojumam jâbût paslçptam PIRMS reìistrâcijas (ne agrâk kâ iepriekðçjâ dienâ,- vispirms jâveic kases aparâta pârbaudes, \ t- jums ir jâmaksâ par naudu skaidrâ naudâ un jârûpçjas par pçdçjo maksâjumu,- jums jâsâk ierakstîðana likumâ noteiktajâ datumâ.Kâ ar panâkumiem, ja jûs esat nodokïu maksâtâjs, kurð dod jums darbu, kas tiek noòemts no nodokïa, vai arî ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtus? Kompensâciju var saòemt atskaitîðanas vietâ.Jums ir:- sâkt ierakstîðanu ne vçlâk kâ darba dienâ- iesniedz iepriekð minçto informçjiet par izrakstîðanâs un lietoðanas dzîvokïa skaitu,- iesniegt paziòojumu par kases uzstâdîðanas vidi, \ t- samaksât visu par kases aparâtu.

iesniegumsUn jums ir jâiesniedz pieteikums:- nodokïu maksâtâja vârds, vârds un uzòçmuma nosaukums,- adreses dati,- nodokïu identifikâcijas numurs, \ t- nodokïu maksâtâjiem, kas piedâvâ galvas un kravas transporta pakalpojumus ar personîgo un bagâþas taksometru - ar taksometra ceïa taksometra izveides licences numuru, kâ arî taksometra reìistrâcijas numuru un sânu numuru, kurâ ir uzstâdîts reìistrâcijas kases aparâts.Atgrieðanâs sâkas 25. dienâ no brîþa, kad nodokïu maksâtâjs izveido pieteikumu.Kompensâcija par pirkuma cenas atskaitîðanu no kases aparâta notiek tâpat kâ 3 gadu laikâ no ieraksta datuma:- Jûs pârtraucat lietot kases aparâtu, tostarp aizmirstot kampaòu,- tiks atvçrta likvidâcija, \ t- tiks paziòots par bankrotu,- uzòçmuma vai raþotnes pârdoðana, un students nespçs veikt darîjumu kasç.