Kases aparati visiem 2018 gadam

Noliktavâs un servisa vietâs vçlams izmantot kases aparâtu vai jaunu ierîci, lai reìistrçtu jebkuru, pat vismazâko pârdoðanas apjomu. Runâjot par fiskâlajiem kases aparâtiem, ir reâli ierobeþojumi un vçrtîbas, kas ir vçrts zinât, pirms mçs pat sâkam pieminçt to iegâdi. Pirmkârt, katra atseviðía mâkslas kases iegâde nevar izvairîties no nodokïu iestâdes modrîbas. Pçc kases iegâdes jums ir jâreìistrçjas, pretçjâ gadîjumâ jûs to nelegâli izmantojat, jûs varat arî sagaidît naudas sodus, kas uzlikti jûsu uzòçmumam.

Turklât kases aparâtam ir jâbût atbilstoði ieprogrammçtam un jebkuram Jûsu pârdotajam precei vai pakalpojumam, lai to varçtu iekïaut kompetentâ veidâ. Pçc tam varat to izdarît pats vai ar kases servisa darbinieka palîdzîbu, bet konkrçtâ un papildu gadîjumâ jums ir jâveic ðî darbîba ïoti precîzi. Vai jûs piemçrojat pareizo nodokïa summu par nozîmîgiem posteòiem atseviðíam kases aparâtam, vai arî jûs klasificçjat materiâlu pareizâ veidâ, ir ïoti viegli pârbaudît nejauðu, izlases veida kontroli no nodokïu biroja. Krakovas fiskâlâ kase nodroðina visaptveroðus pakalpojumus un nodokïu iekârtu remontu. Neaizmirstiet vienmçr izmantot atïautos punktus ar garantijas un pçcgarantijas piezîmi.

Ikvienam dienestam vai komerciâlam uzòçmçjam, kuram ir noteikts ienâkumu apjoms, mçríis ir arî kases aparâta izmantoðana, kâ arî patçriòð labâ tehnoloìijâ ar kritçriju. Tâpçc, pirms sâkat ðâdu darbu, un pirms sâkat lietot kases aparâtu, jums ir jâzina viss, kas ir pçdçjais jautâjums, jo ðajâ îsajâ gadîjumâ jûs varat skaidri redzçt, cik daudz nezina par likumu, kas mums kaitç. Pçc kases aparâta iegâdes un pakalpojuma ievieðanas vienlaicîgi mçs nedrîkstam palikt uz lauriem - patiesîbâ nodokïi un naudas plûsmas modeïi var âtri mainîties, un ðajos objektos ir nepiecieðams regulâri darboties, lai âtri reaìçtu uz visiem ðâda veida pârmaiòâm, pierâdîjums par nodokïu summas izmaiòâm, uz kurâm attiecas jûsu produkti.