Kases aparats advokatam

Kopâ ar tiesîbâm uz 2014. gada mçríi uzòçmumam, kura pârdoðana par fizisku personu, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, un vienreizçju lauksaimnieku stâvokli, nepârsniedza PLN 20 000 gadâ, nebija spiesta reìistrçt pârdoðanas apjomus uz reìistru summâm. Kâ ðie noteikumi mainîjâs? Vai kasç ir çdinâðanas rûpnîcâs?

Kopð 2015. gada iepriekð minçtie noteikumi vairs nav piemçrojami cilvçkiem, kuri iesaka izmantot nelielus bârus, telpas ar sagatavotu çdienu un kabînes ar "âtrâs çdinâðanas". Saistoðo noteikumu princips neattiecas uz uzòçmumiem, kas lielos çdinâðanas uzòçmumos piedâvâ ar pârtiku saistîtus pakalpojumus. Tas ir ðeit un tajos, kas sniedz mûsu pakalpojumus sezonâli. Lîdzîga forma pastâv attiecîbâ uz uzòçmumiem, kas gatavo çdienus ârçjiem lietotâjiem.Saistîbâ ar 2015.gada normatîvajiem aktiem ik dienas visiem gastronomijas pakalpojumu sniedzçjiem ir obligâti jâizmanto kases aparâts, pârdodot. Ðâdâ situâcijâ nav vietas telpu lielumam, neatkarîgi no tâ, vai tas ir nopietns restorâns vai neliels bârs, neatkarîgi no tâ, vai tas darbojas sezonâli vai visu gadu. Noteikðana nepârsniedz sasniegtâ efekta augstumu.Ir vçrts paturçt prâtâ, ka likumdevçjs domâja par ðâdu valûtu ievieðanu çdinâðanas nozarç. Tâpçc kases aparâts çdinâðanas zonâ bija jânoslçdz vçlâkais lîdz 2015. gada 1. martam. Lîdz ðai dienai banka vçlçjâs, lai tâ tiktu âtri piesûcinâta, ieprogrammçta, spçtu lasît un vçl par to ziòot nodokïu iestâdei. Kases aparâtam ir jâinstalç arî gastronomijas programmatûra ar bagâtîgu PVN likmi produktiem no jaunâm kategorijâm. & nbsp; & nbsp; Tas bija labs iemesls izmantot ar 90% atlaidi kases aparâta iegâdei.

Çdinâðanas pakalpojumu sniegðanas gadîjumâ, lîdz 2014. gada 31. decembrim nodokïu maksâtâjs nepârsniedza apgrozîjuma robeþu (PLN 20 000, kases aparâtam bija jâievada sava loma vçlâkais 2015. gada 1. martâ. Tomçr, kad nodokïu maksâtâjs, kas vada nelielu gastronomiju, pârsniedza risinâjuma apgrozîjuma ierobeþojumu no kases aparâta lîdz 2015. gada 1. janvârim, bet ne decembrî tikai novembrî, fiskâlâ summa bija jâievieð lîdz 2015. gada 1. februârim.Ceïojums arî ir pelnîjis pienâkumu izmantot çdinâðanas uzòçmumu kases aparâtus, kas atvçrti pçc 2015. gada 1. janvâra. Tagad pçdçjâs telpâs reìistrâcijas nauda jâievada 2 mçneðu laikâ, skaitot no tâ mçneða beigâm, kurâ tika realizçts pirmais çdinâðanas pakalpojums.