Kases aparats elzab alfa lux

Ikviens nodokïu maksâtâjs, kas pârdod preces finanðu personâm, ir spiests reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Izveidojiet to, kas ïauj veikt pienâcîgus norçíinus ar nodokïu iestâdçm. No likuma izriet arî likums.

Kâ ar bojâtu kases aparâtu?

Par tâdâm pozîcijâm, kas jâsniedz tâ dçvçtajâ rezerves naudâ. Tâ noteikðana nav juridiska prasîba, tâpçc katram vadîtâjam ir jâdomâ par ðâdu atbrîvoðanu labâ avansâ. Ideâlâ gadîjumâ tâ savâktu daþâdâs ârkârtas situâcijâs, kurâm nepiecieðams atbilstoðs aprîkojuma remonts. Manuprât, PVN likums skaidri nosaka, ka, sekmîgi neizdodot iespçju reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot rezerves kases aparâtu, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves birojs var pasargât no nevajadzîgas un neparedzamas mâkslas pârtraukðanas. Ir vçrts atcerçties, ka jâziòo par îpaðuma gatavîbu no rezerves fonda nodokïu iestâdei, pastâstot par mçbeïu neveiksmi un norâdot informâciju par rezerves maltîti.

Diemþçl, kâ jau ir pievienots, kases aparâta trûkums ðajâ rezervç ir saistîts ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Pârdoðanu nav iespçjams pabeigt, un ðâdas parâdîbas ir nelikumîgas un spçj sajaukt ar lielas finansiâlâs slodzes sekâm. Bez domâðanas par kvalitâti, kurâ lietotâjs pieprasîs pareizo saòemðanu.

Tajâ bûtu jâinformç par pakalpojuma neizdarîðanu kases aparâtâ un nodokïu postneta printeriem, kâ arî par nodokïu administrâciju par tirdzniecîbas ierakstu izveidoðanas pârtraukumu ierîces remonta laikâ, un tâdâ veidâ klienti ar pârtraukumu.

Tikai tieðsaistes izsoles gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc sava loma, bet tai ir jâatbilst vairâkiem nosacîjumiem - glabâtie ieraksti ir skaidri uzskatâmi, jo produkts ir atzîts par maksâjumu; maksâjums jâveic elektroniski vai pa pastu. Ðâdâ situâcijâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas ievietot PVN rçíinu.