Kases aparats ergo

Saòemðana no novitus lupo kases aparâta ir ârkârtîgi svarîgs fakts vadîtâjam un lietotâjam. Tiem, kuriem ir ideâls, ir pienâkums izsniegt ðâdus pierâdîjumus par pârdoðanu, tiem pârçjiem vienmçr ir jâsaòem kvîts.

Diemþçl lielâkâ daïa no mums nepievçrð lielâku uzmanîbu rçíiniem, kas notikumu gadîjumâ var radît nepatîkamas sekas. Cik ilgi mums vajadzçtu saglabât ðâdas izdrukas no kases aparâtiem un kâdâs situâcijâs tâs var mums noderçt?

Uzòçmçju gadîjumâ lieta ir salîdzinoði vienkârða. Viòiem jâglabâ ieòçmumu kopijas uz 5 gadiem - Valsts kases nosaukuma revîzijas gadîjumâ. Kâpçc, bet ðâds dokuments klientam?Ðim mazajam papîra lûþòam daudzos piemçros var bût spçcîga nozîme. Ja mçs zinâm kases aparâta èeka derîgumu un mçs zinâm, kâ pareizi glabât ðâdu dokumentu, mçs varam iegût daudz. Pirmkârt, tas izriet no paðreizçjâm pozîcijâm, kurâs mçs plânojam reklamçt iegâdâto produktu vai atgriezt to un saòemt mûsu naudu. Ðâdâ gadîjumâ pârdevçjs pieprasîs mums parâdît reklamçtâ darîjuma saòemðanas apstiprinâjumu. Kâdus termiòus mums jârûpçjas par to, kad kvîts mums palîdz celt sûdzîbas? Ja mçs pçrkam pârtikas preces, mçs varam ziòot par problçmâm, kas saistîtas ar tâm, lîdz pat 3 dienâm. Jau ilgâku laiku mums vajadzçtu saglabât ðos ieòçmumus, kas ir apìçrbu, apavu, mçbeïu vai RTV aprîkojuma iegâdes dokuments. Ðeit likums mums dod 24 mçneðus, lai atklâtu defektu arî par sûdzîbas iesniegðanu. Tieði laikâ, ja mçs nevaram saòemt kvîti, mûsu sûdzîba netiks pieòemta. Jo svarîgâka ir reklamçto preèu priekðrocîba, jo lielâks zaudçjums ir saistîts ar dokumenta apstiprinâðanu, kas apstiprina ðâdu pârdoðanu.

Tâtad, atcerçsimies par ieòçmumiem, kas pârdevçjam ir jâpiedâvâ iepirkðanâs laikâ. Saglabâsim dokumentus pareizajâ vietâ. Mçs varam sagatavot aploksnes, kurâs mçs varam saòemt ieòçmumus hronoloìiskâ laikâ, mçs varam izdarît îpaðu lodziòu pçdçjam projektam. Ir svarîgi, lai dokuments, kas apliecina mûsu izveidotos nolîgumus, tiktu saglabâts tik ilgi, kamçr var bût pamats sûdzîbas iesniegðanai.