Kodolatkritumu iznicinadanas zona

Apkârtçjâs vietâs, kur ir gâzu, miglas vai uzliesmojoðu tvaiku eksplozijas risks, mums jâizmanto sprâdziendroði ventilatori, kuru kvalitâti apstiprina ne tikai raþotâja reputâcija, bet arî apzîmçjums "EX". Ðis simbols nozîmç tâ saukto sprâdziendroðîbas veidu sprâdziendroðs. Ierîce ar ðâdu maríçjumu atbilst visiem ATEX direktîvas noteikumiem, tomçr sadarbîba ar tajâ uzrakstîtajiem standartiem ðodien ir ðâda veida iekârtu raþotâjiem nosûtîta prasîba. No otras puses, sûkðanas iekârtas projektçtâjam ir pienâkums atzîmçt sprâdzienbîstamîbas zonu un izvçlçties telpai piemçrotu aprîkojumu gan veicamâs darbîbas, gan daudzuma ziòâ.

Katra mâja, neatkarîgi no tâs turpinâðanas, bûtu jâsniedz ne visatbilstoðâkajâ formâ normâlam darbam nepiecieðamâ aprîkojuma formâ, bet arî labi izvçlçtâs ieguves iekârtas, kas rûpçsies par darbinieku uzticîbu un veselîbu. Tagad industriâlie ventilatori ir paredzçti ðim çkas modelim, ko raksturo gan tajâs izmantotâs tçmas, gan to izturîba.

Otrajâm metodçm mçs varam saskarties ar universâliem rûpnieciskajiem ventilatoriem, radiâlajiem ventilatoriem un pat speciâlâs lietojumprogrammâm pçdçjos pat modeïos, kas paredzçti uzstâdîðanai virtuves pârsegos un cita veida iekârtâs, kas apzîmçtas ar simbolu "EX" çkâm, kurâs pastâv gaisa piesâròojuma risks. degoðas gâzes. Ðî spçle ir pieejama priekðlikumâ un mobilo mikroshçmu evakuâcija, kâ arî vakuuma staciju ekstrakti.

Chocolate slim

Cits veids ir aksiâlie sienu un kanâlu ventilatori, kâ arî modeïi, kas paredzçti montâþai uz çkas jumta. Maðînas raksturo ïoti spçcîga veiktspçja un to ievieðanâ izmantoto komponentu kvalitâte.

Lielâkas gaisa apmaiòas sistçmas komerciâlâm, rûpnieciskâm, servisa, gastronomiskâm un ârzemju vajadzîbâm ir balstîtas uz izvçlçto ventilâcijas iekârtu secîbu mitrums un gaisa piesâròojuma stâvoklis no telpâm.