Kolposkopija otwock

https://neoproduct.eu/lv/varikosette-efektivs-veids-ka-veidot-skaistas-un-gludas-kajas-bez-venu-venam/

Kolposkops ir tâ optiskâs ierîces nosaukums, ko izmanto kolposkopiskâs izmeklçðanas laikâ, kas sastâv no dzemdes kakla virsmas novçroðanas, kanâla apakðçjâs malas un maksts un vulvas. Diemþçl pagâjuðajâ gadsimtâ kolposkopija kopumâ tika nepietiekami novçrtçta un uzskatîta par delikâtu un sareþìîtu, kâ arî objektîvu pârbaudi. Mûsdienâs vienmçr var redzçt dramatiskas izmaiòas kolposkopiskajâ pârbaudç, kuras uzdevums ir palielinâjies sakarâ ar nepieredzçtas attîstîbas iespçju dzemdes kakla patoloìijas novçrtçðanâ.Kolposkopija ïâva nekavçjoties identificçt ginekoloìiskâs anomâlijas un pieòemt pareizus lçmumus par terapiju. Kolposkopija ïauj identificçt dzemdes kakla vçþa preklîniskâs formas, un pçtîjums mûsdienu stadijâ nozîmç vçþa pilnîgu izârstçðanu. Tiklîdz bûs teikts, profesionâlâ kolposkops ne tikai nodroðina pasîvo novçroðanu, bet arî dzemdes kakla diagnostiku paredzamajâm neoplastiskajâm pârmaiòâm. Kolposkopiskâ izmeklçðana ïauj precîzi atpazît erozijas smagumu un novçrtçt, vai mums ir jâveic izmaiòas, kas faktiski kaitç sievietes veselîbai.Speciâlists ârsts, kas izmanto kolposkopu, var sagatavot arî vulvoskopu, t.i., ârçjo dzimumorgânu vizuâlu pârbaudi. Inovatîva metode, kas apstrâdâta kolposkopos, praktiski ir novçrsusi diskomforta problçmu pacientiem, kuriem tiek veikta kolposkopija. Sareþìîtâ elektronika, kas tiek izmantota ðajâs optiskajâs ierîcçs, kâ arî pantogrâfi, kas nodroðina îpaðu daudzpusîgu kustîbu, ir pârbaudîti ar praktisku un lielu kolposkopu, kas novçrð visas iepriekðçjâs neçrtîbas. Turklât lielâko daïu ðo kolposkopu var aprîkot arî ar digitâliem mçríiem, kas ïauj dokumentçt pçtîjuma gaitu vai radît digitâlo arhivçðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos.