Kolposkopija un kakla biopsija

Rûpniecisko iekârtu un noliktavu spçkos pastâv sprâdziena risks. Ðâds risks rodas, ja iekðpusç tiek izvçlçti ðíidrumi vai cietas vielas, kas rada sprâdzienbîstamas gâzes vai ja tâs ir sprâdzienbîstamas.

Sprâdzienbîstama atmosfçra parasti rodas, ja vietâs ir pârâk daudz temperatûras vai ja ir tâ sauktâ elektriskâ loka. Daþreiz un sprâdziena risks rodas, kad dzîvoklis sasniedz dzirksteles.

BeezMAXBeezMAX - Efektîva ortopçdiska ziede locîtavu problçmâm!

Speciâlâs rûpnîcas un raþoðanas veikali parasti ir labi aizsargâti pret sprâdzieniem, bet daþreiz trûkst domâðanas tâdâs jomâs kâ degvielas uzpildes stacijas, kurâs sprâdzienu risku bieþi izraisa cilvçki, kuri ir tur - neapmâcîts, nejauðs, cigareðu nokriðana sprâdzienbîstamâ vietâ.Îpaða aizsardzîba pret sprâdzieniem jâpaplaðina ne tikai uz degvielas uzpildes stacijâm, bet vairâk lidostâs, notekûdeòu attîrîðanas iekârtâs un vidçs, kur atrodamas graudu dzirnavas. Kuìu bûvçtavâs pastâv sprâdzienbîstamas briesmas, kuras ne visi zina par mums.

Uz augstajâm vietâm attiecas likums, kas prasa paplaðinât îpaðu aizsardzîbu pret eksploziju. Lai likumîgi rîkotos, îpaðniekiem un sievietçm, kas lemj par ðâdâm vietâm, ir jâapliecina, ka viòiem ir tâdi sertifikâti kâ EK standarts un daudzi daþâdi pârbaudes sertifikâti.

Lielâko daïu noteikumu par sprâdzienbîstamîbu organizç Eiropas Savienîba, tâpçc ðie likumi dabiski tiek îstenoti savos tiesîbu aktos no brîþa, kad mçs ejam uz Kopienu.Katrs veikala îpaðnieks sedz risku sprâdziena rûpîgi jâpierâda specifiku vietâm ziòojumâ, un arî parâdît iespçjamos scenârijus situâcijas, kurâs var iebraukt sprâdzienu.