Komposta rathodanas rentabilitate

Pirms kâda laika Apvienotajâ Karalistç ieradâs skandâls, kas saistîts ar zirgu gaïas pievienoðanu maltai liellopu gaïai, kas izraisîja aizdomîgu gaïas produktu izòemðanu no mazumtirdzniecîbas íçþu klâsta Rietumeiropâ. Diemþçl ar daudziem lîdzîgiem skandâliem mums ir maz jâveido katrs Eiropas kontinents. Galu galâ Ðveicç tika atklâts, ka liellopu gaïas filejas uzòçmumos tika pârdota speciâli sagatavota un krâsota cûkgaïa. Vâcieði tomçr bija ðausmîgi noskaidroti, ka dârgas olas, kas teorçtiski izplûst no ekoloìiskâm saimniecîbâm, iepazîstinâja ar olâm, kuras vistas likvidçjuðas Lejassaksijas un Meklenburgas saimniecîbâs.

Pârkâpumi, kas aprakstîti saistîbâ ar pârtikas raþotâju un konservçtas gaïas vairumtirgotâju darbîbu, aptur esoðâs tendences apstiprinâjumu, saskaòâ ar kuru ðie ietaupîjumi ir veids, kâ iegût tirgu, un paðas gaïas kvalitâte ir tikai nenozîmîga. Tas ir slepens noslçpums, ka bieþâk izmantotâ metode vairumtirdzniecîbâ gaïas izstrâdâjumiem ir pildîti gaïas produkti ar sâlîjumiem, kas palîdz to apjomam. Injektori ar tûkstoðiem adatu sûknç ûdeni organismâ ar konservantiem, pildvielâm un polifosforiem. Tas palielina gaïas produktu raþoðanas rentabilitâti, jo sâlîjums reizçm ir pat puse no gaïas svara, kas norâda, ka viens kilograms gaïas var saòemt pusotru kilogramu gaïas produktu. Uzmanîba jâpievçrð mûsu nopirkto aukstâs gaïas etiíetçm un jâiziet no tiem, kas piepildîti ar íîmiju.

Tas viss notiek likuma majestâtiskumâ, jo receptes un daudzums, kas regulç izcilas ðíirnes gaïas raþoðanu, mûsdienâs gandrîz katrs gaïas lîdzeklis var dzîvot likumîgi, pârdodot aukstâs gaïas vairumtirgotâju. MOM (ti, tâ sauktâ mehâniski atdalîtâ gaïa ir gaïas atkritumu jçdziens, kas rodas, atdalot skeleti no pareizâ íermeòa. Tendenti, skrimðïi, kaulu smadzenes, tauki, membrânas, spârni, sasmalcinâti kauli, atlikuðâs spalvas un mati tiek saspiesti ar spiedienu caur atdalîtâju, un iegûtais mîkstums ir svarîgâkâ lçtâko gaïas produktu daïa. MOM satur praktiski nekâdu uzturvçrtîbu, lai gan tas ir bagâtinâts ar antioksidantiem, eïïâm, emulgatoriem, polifosfâtiem un garðas pastiprinâtâjiem. Ir vçrts kaut ko labi pavadît atbilstoðâ formâ, nevis íermeòa saindçðanâ.