Kosmetologa praktiskas iemaoas

Daudzi darbinieki otro iemeslu dçï nolemj raþot ârpus mûsu valsts. Tas nav piemçrots viòiem, ka viòiem nav nepiecieðams bût daudz identificçtam ar Polijas valstspiederîbu, vai arî viòiem nav sajûtas, lai atgrieztos savâ valstî. Ir vairâk cilvçku, kas, strâdâjot ârzemçs, vçlas iegâdâties nekustamo îpaðumu, kas bûs paredzçts izîrçðanai. & Nbsp Cilvçkiem, kas strâdâ ârpus Polijas Republikas, ir iespçja pieteikties hipotekâro kredîtu Polijâ, bet tie nav pieejami tikai zemes gabala iegâdei mûsu reìionâ, bet arî tâs iespçjas. Ir skaidrs, ka viòiem ir vajadzîgi vairâki citi iemesli, nekâ cilvçki, kas ir Polijas iedzîvotâji.

Pirmkârt, daþas bankas ïauj jums iesniegt hipotçkas pieteikumu tikai tiem, kas veic nopelnîtâs naudas maksâjumus Polijas bankas bankas kontâ. Kâ zinâms, posms ir apgrûtinoðs, jo citi uzòçmumi veic pârskaitîjumus tikai uz personîgajiem kontiem, kas sagatavoti vietçjâs bankâs, vai pârbauþu kopumâ. Ðâdos gadîjumos jums vajadzçtu lûgt papildu dokumentâciju par jûsu ikdienas ienâkumiem. Turklât ir vairâk prasîbu attiecîbâ uz paðu ieguldîjumu tiem, kas veiks veiksmes pie sienas. Tieði tâpçc cilvçkiem, kas strâdâ ârpus valsts, bet tomçr, pamatojoties uz Eiropas Savienîbu, banka palielinâs paða ieguldîjuma vçrtîbu 20% apmçrâ no nekustamâ îpaðuma cenâm (viesiem, kas spçlç Polijâ, 2014. gada valsts iemaksas vçrtîba ir tikai 5%, bet cilvçkiem, kuri darbojas. Amerikâ - mâjsaimniecîbas ieguldîjuma vçrtîba bûs 50%.

Protams, bankas, visticamâk, vçlçsies pârvçrst hipotçkas vâkðanai nepiecieðamos dokumentus, t.i., dzimðanas apliecîbu, dokumentu, kas apstiprina sanâksmi saistîbâ ar darbu ar îpaðnieku, laulîbas apliecîbu. Hipotçku kredîta tulkojumu var pasûtît tulkoðanas birojâ, kas specializçjas fiziskâ un profesionâlâ tulkojumâ. Biroju piedâvâjums var atrasties internetâ, kâ arî pçc sazinâðanâs ar izvçlçto tulkotâju. Bankas, kurâm nav nepiecieðams iesniegt mâjokïa aizdevuma saòemðanai nepiecieðamos dokumentus, ir Nordea un Deutsche Bank.