La mania modes skate

Galvenais sestdiena parâdîja jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekciju. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija mazâkajâ detaïâ, un pilnîba pagâja bez ðíçrðïiem. In vidû mçs varçtu apbrînot modeli iepazîstina brîniðíîgs vasaras, roku darbs apìçrbu. Viòi izmantoja pilnîgi godîgus un smalkus audumus ar spçcîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaumîgâs, krâsainas maxi svârki ar tamborçtâm cenâm. Blakus tiem bija prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar sareþìîtiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota visilgâkai cîòai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika izsolîti mazâk jaunâko kolekciju. Ienâkumi, kas iegûti no mûsdienu pârdoðanas, tiks uzrâdîti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka ðis nosaukums ar nepacietîbu atbalsta daþâdas ârkârtas un noderîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt izteikuði savus rezultâtus par izsolçm un to, kâ pârdoðanas objekts bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies uzòçmumiem jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums paredz atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu atvçrtas, izòemot fiksçtos þurnâlos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs starp bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Visâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, galvenokârt vislabâkos drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekus. Tajâ paðâ laikâ uzòçmums vada kolekcijas vienoti ar tîriem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala veikðanas tie, kas jau ir no rîta, ieliek lielas rindas. Ðîs kolekcijas iznâk vienâ dienâ.Paðreizçjâs personas rezultâti no daudziem âtriem gadiem ir kaislîgi par lielo popularitâti lietotâju vidû, joprojâm reìionâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzas saòemtâs atlîdzîbas, un tâs atzîst, ka preces ir augstâkâs cenas.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs