Led apgaismojuma sariem

Modernâ avârijas gaismas diodes apgaismojums tiek izmantots formâ, jo apgaismojums, kas ir spçkâ bez jaudas vai citas kïûmes, nedarbojas. Polijâ ir daudz normatîvo aktu un îpaðu normu, kas ietekmç visus jautâjumus, kas tieði saistîti ar avârijas apgaismes ierîèu projektçðanu, uzstâdîðanu un darbîbu.

Apgaismojuma veidiSâkumâ ir vçrts papildinât, ka kopâ ar jaunâko standartu PN-EN 13201, avârijas apgaismojums, faktiski ir vispârçjs termins vairâkiem daþâdiem apgaismojuma veidiem.Populârâkâs apgaismojuma metodes ir:- avârijas apgaismojums- sakaru ceïu apgaismojums- atklâtâ laukuma apgaismojums- augsta riska zonas apgaismojums

SpartanolSpartanol. Masas kondicionētāji

Avârijas apgaismojuma pamatuzdevumiÂrkârtas apgaismojumam ir ïoti svarîga loma, jo îpaði attiecîbâ uz gaismekïu strâvas padeves pârtraukumiem, kas tika aprçíinâti nemainîgi pamata apgaismojuma bûvniecîbâ. Ïoti svarîgs jautâjums ðajâ panâkumâ ir, ka visi avârijas apgaismes gaismekïi tiek darbinâti no avotiem, kas nav atkarîgi no pamata baroðanas avota. Mûsdienu avârijas LED apgaismojumam vajadzçtu bût augstâkam par katru avârijas avârijas apgaismojumu un avârijas glâbðanas apgaismojumu. Avârijas apgaismojuma galvenais uzdevums, jo to ir viegli uzminçt, ir nodroðinât pçc iespçjas lielâku uzticîbu primârâ enerìijas avota atteices gadîjumâ.Avârijas avârijas apgaismojums tiek parâdîts no 3 apgaismojuma veidiem. Tâ iemesls, protams, ir evakuâcijas ceïa apgaismojums, kas nodroðina visaugstâko droðîbas lîmeni, atstâjot paðreizçjo atraðanâs vietu. Ir dârgi radît vispievilcîgâkos apskates apstâkïus, kas ïâva identificçt arî evakuâcijas ceïu vislabâko izmantoðanu. Ïoti svarîga funkcija ðeit ir arî ârkârtas apgaismojuma atraðanâs vieta, kad tiek izmantotas arî speciâlas ugunsdroðîbas un droðîbas iekârtas.

Ja tiek izmantots avârijas apgaismojumsLED avârijas apgaismojumam jâbût vçrstam uz visâm çkâm, kurâs pçkðòs sprieguma samazinâjums var apdraudçt veselîbu, dzîvîbu un vidi. Ðis apgaismojums jâizmanto tajâs telpâs, kur sprieguma zudums var radît ievçrojamus materiâlus zaudçjumus. Ðâdas telpas jâbaro no diviem enerìijas avotiem, kas ir brîvi viens no otra. Ïoti svarîgs jautâjums ir arî avârijas apgaismojuma automâtiska pievienoðana. Polijâ ir îpaði noteikumi, kas ïoti precîzi nosaka, kurâs vietâs jâizmanto profesionâlais avârijas apgaismojums. Tie, cita starpâ, ir tâdas vietas kâ:- kino- teâtri- filharmoniíi- sporta zâles (vairâk nekâ 300 cilvçkiem- auditorijas telpas- izklaides vietasAvârijas apgaismojumam vajadzçtu arî izmest visâs izstâþu telpâs arî telpâs, kuru platîba pârsniedz 1000 m2. Saskaòâ ar noteikumiem avârijas apgaismojums papildus jânovieto kolektîvajâs dzîvojamâs çkâs, kas paredzçtas vairâk nekâ 200 cilvçkiem. Ir vçrts pievienot vairâk, un avârijas apgaismojums bûtu jâizmanto garâþâs, kas ir izgaismotas tikai ar mâkslîgo gaismu.

Populârâkais apgaismojums tirgûTuvâkajâ tirgû evakuâcijas apgaismojumam ir ïoti bagâta reputâcija, kurâ LED apgaismojuma avoti tika montçti ar lielu apgaismojuma efektivitâti. Mûsdienâs jûs varat lejupielâdçt abas tieðâs montâþas ierîèu versijas, kâ arî piederumus montâþai griestos vai slçptos. Nozîmîga loma ir arî virzieniem un moderniem apgaismes íermeòiem.