Lopkopiba ir izdeviga

Termins pati gaïa & nbsp; parasti izmanto kulinârijas ziòâ, un ir definîcija konglomerâtâ audos, no kuras tâ ir pakïauti muskuïu audu, kas izgatavoti no dzîvniekiem kauðanai vai spçli. Lielâkâ daïa cilvçku Eiropas kontinentâ uzskata gaïu par dzçrienu no reâlajâm pârtikas sastâvdaïâm, bagâtinot ikdienas uzturu ar olbaltumvielâm, savukârt gaïas vairumtirgotâji maksâ klientiem par dzîvnieku izcelsmes produktu piegâdi. & Nbsp; gaïu kâ faktors pienâ jau aizvçsturiskos brîþi, kad patçriòð dzîvnieku olbaltumvielu bûtu jâparâda efektîvus lîdzekïus, lai sniegtu íermeni ar augstu enerìijas devu. Iespçjams, ka glâstîðanas laikâ notika gaïas stâðanâs spçkâ, kad diemþçl bija jâiegâdâjas dârzeòu pârtika, un gaïas patçriòð kïuva par vienu no izdzîvoðanas raksturîgajiem elementiem.

Gaïas vairumtirgotâju darbîbu daþreiz boikotç daþâdas veìetârâs kustîbas, kuras cilvçki uzskata par neçtisku praksi dzert gaïas produktus kâ dzîvo organismu nogalinâðanas sekas. Veìetârisms parâdîjâs, pievçrðot uzmanîbu pareiziem un veselîbas aspektiem pârtikas raþoðanâ, pamatojoties uz nokauðanas dzîvnieku nokauðanu, jo îpaði ar rûpnieciskâs lauksaimniecîbas apstâkïiem slçptiem dzîvniekiem. Veìetârisma esamîba zinâmâ mçrâ apdraud gaïas vairumtirgotâju esamîbu, jo ir priekðlikums, kas veicina gaïas çdienu. Nu, veìetârisms ietver apzinâtu un pozitîvu izslçgðanu no parastajiem gaïas çdieniem, ieskaitot zivis un jûras veltes.

Veganisms ir spçcîgâkâ veìetârisma frakcija, kuras mçríis ir izvairîties no jebkâdiem dzîvnieku izcelsmes produktiem vai ne tikai gaïai, bet arî olâm, pienam un piena produktiem. Tad ir tendence dzîvç, kas saistîta ar daþâm reliìiskâm kustîbâm, jo tas pats veìetârisms attîstîjâs arî otrajâ tûkstoðgades pirms Kristus. Indijas subkontinentâ, kur tas bija stingri reliìisks. Eiropas veìetârieði parâdîjâs tikai sestâ gadsimta pirms mûsu çras, un pitagorieðiem ir neíîtra diçtiskâs çdienkartes praktizçtâji. Neraugoties uz daudziem labiem un humâniem iemesliem, kas saistîti ar veìetârismu, cilvçku grupa turpina çst gaïu ar daþiem pçdçjiem iemesliem, piemçram, ledus periodâ. Pirms patçrçtâjiem atbilstoðu dzîvnieku olbaltumvielu produktu partneru netiks izstrâdâti, gaïas patçriòð arî turpmâk bûs standarts, un gaïas vairumtirgotâjiem ilgu laiku bûs liels klientu skaits.