Lucas dpc sukoa buvnieciba

Sûknis ir sava veida darba maðîna, kurâ tiek izmantota dzinçja enerìija, lai pârsûtîtu ðíidrumu no zemâkas valdîbas uz lielâku. Vorteksu sûkòu priekðgâjçjs, ko izmanto tehnoloìijâ, ir virzuïsûknis - veida pozitîvs pârvietoðanâs sûknis, kas cilindrâ izmanto virzuïmotoru. Tipisks sûknis vispirms tiek izgatavots no kameras, virzuïa un virzuïa virzuïa.

Un tas atðíiras tikai ar zemu efektivitâti un sastâv no augstâm ekspluatâcijas izmaksâm, tai ir lielas iespçjas sûknçt ðíidrumus ar lielu viskozitâti, kâ arî gaistoðos ðíidrumus un suspendçtâs cietâs vielas. Ðâdu sûkòu vçrtîba var ietvert arî labâku enerìijas patçriòu, kas izriet no reâlas slodzes izmaiòu iespçjamîbas un pastâvîgas efektivitâtes (darbojas 24 stundas diennaktî un mînus plûdu nepiecieðamîba (tâs darbojas uz "sausas".

Ðâdi sûkòi ir labi piemçroti, cita starpâ, urbuma sistçmu atûdeòoðanas sistçmâm, kuras tagad bieþi uzskata par pazemes ûdens lîmeòa pazeminâðanas veidu. Soofilofiltrowanie paðlaik tiek plânots investîciju izmaksu tâmes izstrâdes brîdî. Tâ ir sistçma bûvniecîbas izrakumu îslaicîgai þâvçðanai.

Pieprasîjums pçc drosmîgiem drenâþas risinâjumiem joprojâm ir dzîvs, un tajâ ir jâizmanto arî vispiemçrotâkâs klases sûkòi, kas efektîvi aizsargâ un pretî nevçlamam ûdenim. Ir vçrts iepriekð zinât, kâda veida sûkni mums bûs nepiecieðams, lai apzinâti izlemtu vai nu sûkni, ko darbina elektromotors, vai ar iekðdedzes dzinçju.