Madinas darbibas efektivitate

Putekïi un citas gaisa daïas var bût ïoti nedraudzîgas pret savu veselîbu. Jâatzîst, ka vîriðíais organisms ir acîmredzami aprîkots ar robeþâm, kas apgrûtina iekïûðanu pârâk daudz piesâròotâju plauðâs, t.i., gaisa filtrçðanas sistçmâs, pirms tâs nonâk tuvçjâ telpâ.

Diemþçl ðie droðîbas pasâkumi, lai gan tie ir efektîvi, daþkârt ir nepietiekami - galvenokârt ïoti delikâtâm putekïu daïiòâm, kas spçj cauri gaisa filtram deguna dobumâ, nokïût plauðâs un iznîcinât, izraisot tûlîtçju alerìisku reakciju vai koncentrçjoties kâ rezultâts izraisa bîstamu, bieþi vien letâlu un neârstçjamu plauðu slimîbu attîstîbu.Atdalîðanas kasetne ir visa izeja uz rûpniecîbu. Kur tiek strâdâtas preces, piesâròojoðo vielu raþoðana gaisâ var bût patiesa - lai gan tas nenozîmç, ka tas ir piemçrots viesim. No izmaiòâm, kurâs ir organizâcijas un krâsnis, kas izdala lielus piesâròojuma daudzumus, ir arî cilvçki, kas ir atbildîgi par savu raþoðanu un ir tieði spiesti ieelpot ðo iekârtu dûmus. Kâzâm tika izgudrotas dezinfekcijas kasetes, kas galvenokârt paredzçtas mehânisko pasûtîjumu piemaisîjumu filtrçðanai, ko rada metalurìijas krâsnis, vai citâdi rûpnieciskâs iekârtas.Gaisa piesâròojuma bûtîbâ tçrauda rûpnîcâs un rûpnîcâs bûtu jânovçrð to izcelsme. Tomçr, lai gan cilvçks var izgudrot brînumus jebkurâ jomâ, daþi tehniskie un raþoðanas procesi ir neaizstâjami, un pat tad, ja tos var aizstât, tad ne tik izdevîgi. Nozares panâkumos maðînu veiktspçja ir noteikums, vai arî ne vienmçr ir izdevîgi nomainît maðînu, bet tas nav bioloìiski, bet tas ir dabiski, bet mazâk efektîvs. Daudz rentablâks risinâjums, kas ïauj îstenot ekoloìiskas darbîbas rûpnîcai vai kausçðanai, ir nodroðinât filtrçðanas sistçmas, lai saglabâtu gaisu no daïiòâm, kas rodas darba vai degðanas laikâ. Kârtridþu putekïu savâcçji ðobrîd ir ïoti populâri un labprât lietoti risinâjumi, jo îpaði rûpnieciskajos uzòçmumos, kas strâdâ ar plastmasu, arî metalurìijâ, kas papildus rada lielu piesâròojumu. Un piesâròojums jebkurâ pusç nav labs cilvçka íermenim, kas tur strâdâ.