Matu modelcdana ar plakanu suku

Mans brâlçns ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs joprojâm varat viòai lolot un íemmçt, kamçr to darât. Tajâ paðâ laikâ viòa ir pienâcîgi iesaistîta, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatâs jauki, viòa var seðas reizes sakârtot vienu pîti, vienmçr pievçrðot uzmanîbu matu piederumiem vai saspieþot to. Viòa mîl skolu raþoðanu un plânoðanu. Viòas galîgais radîjums tomçr ir smieklîgi, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mâte spîdçja divpadsmit bizîtes ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Pçc brîþa brîniðíîgâ meitene teica nç, nç, un vçlreiz. Es darîðu tâlu manâ cirtainos matos ... un tas sâkâs. Pulksteòa laiks un to pievienoðanâs. Viòa izskatîjâs lieliski kâ îsta princese. Bet, kad viòa ir ar princesçm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ, ka no raþoðanas sâkuma lîdz izpildîjumam ir pagâjuðas divas stundas. Pçkðòi ... pilnîgi izmainîja vîziju, un viòas stilâ tâ skançja mazliet kâ "nieeee, es nevçlos to darît, es neko neatceros kâ aristokrâtu, ko daudz viòas padotajiem". Izgudroja jaunu frizûru, viòas mati pinned uz augðu bulciòa piepildîta âdu. Par laimi, kâ mçs jau iepriekð teicâm, mçs tagad praktizçjam savu matu izstrâdç, lai pçdçjo reizi mçs gâjâm îpaði âtri. Viòas mâte no daþâm pusçm bija pârliecinâta arî daþu minûðu laikâ.

Labâkâs meiteòu matadatas