Metaluriija 2014

Paðlaik metalurìija ir daïa, kas ietver ne tikai plastmasas veidoðanas procesus un lietuves, bet arî izmanto makro grupu apsekojumus. Paðlaik parasti tiek veikti eksperimenti ar metalogrâfiskiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Tomçr tikai atkarîbâ no jaunâs atðíirîgâs metodes, metalurìijâ tika izmantoti mikroskopi. Paðreizçjos posmos tie ir neaizvietojami, strâdâjot ar inþeniertehniskajiem izstrâdâjumiem. Paðlaik metalogrâfiskie mikroskopi ir ârkârtîgi svarîgi ðajâ jomâ, kas cita starpâ ir meklçjumi metâla smudges vai to sasniegumiem. Tad ir attçlveidoðanas metode, kas tiek izòemta no necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi, cita starpâ, ietver elektronu mikroskopus, kas izraisa atomu plâtnes struktûras un gaismas mikroskopu analîzi, ko raksturo mazâks palielinâjums. Îpaði svarîgi ir novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðos instrumentus, jo pateicoties tam mçs varam atrast atðíirîgu mikrokrâsa veidu precçm vai to sâkumam. Iespçjams, ka pirms fâzes daïas aprçíinâðanas ir iespçjams precîzi noteikt atseviðías fâzes. Pateicoties tam, mçs varam noteikt arî ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus daþâdus svarîgus elementus no metalurìijas vîzijas problçmas. Piemçram, bieþi vien jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi ïauj veikt konkrçtu materiâla struktûras novçroðanu, lai nâkotnç varçtu novçrst daudzas nevçlamas kïûmes.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo pateicoties tam mçs varam viegli noteikt materiâla defektus. Bet ir vçrts, ka ðâda veida mçbeïu apstrâde ir bîstama. No pçtîjuma pçdçjâs izjûtas jâatbilst tikai kvalificçtâm personâm.