Mobilas ierices polija

Jaunâs mobilâs ierîces bija pilnîgi individuâlu klientu domçns. Paðlaik viòi aizvien vairâk izmanto interesi. Pateicoties dinamiski pieaugoðajam viedtâlruòu pârdoðanas apjomam, tiek mainîtas arî biznesa klientu vajadzîbas. Tas nosaka to paðu, kâdam nolûkam tiek ievçroti biroju novatoriskie IT risinâjumi.

Aizvien bieþâk uzòçmumi, kas nodarbojas ar erp sistçmâm, lûdz ðîs programmatûras raþotâjiem vieglâk izmantot, izmantojot mobilâs ierîces. Viedtâlruòu izmantoðana ir ïoti noderîga pasûtîjumu vâkðanâ. Ðo risinâjumu izmanto gan darbinieki, jo viòi ir spiesti ceïot populâri. Tuvajos produktos lielâ mçrâ tiek pârbaudîti tipa dati. Mobilâs sistçmas darbojas, izmantojot vienotu standarta ERP programmu principu. Vienîgâ atðíirîba ir saskarne, kas ir pielâgota mobilajâm ierîcçm. Piemçrs risinâjumam, kas padara ðo þanru par piedâvâjumu, ir komara erp altum programma. Tâ uzskata, ka pieteikums ir galvenokârt mazs arî visiem pakalpojumu un komercuzòçmumiem. Mobilâs ERP sistçmas izmanto divus ceïus, lai ceïotu uz konkrçtiem galamçríiem. Starp tiem ir svarîga rakstiska lietotne viedtâlruòiem. Pirms tâ lietoðanas ir nepiecieðams uzrakstît to uz trauka un instalçt. Piekïuve informâcijai seko pçc pieteikðanâs uz sagatavoto kontu. Jauna izeja ir informâcijas ievadîðana, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu. Ðâdos panâkumos jums nepiecieðams tikai pieteikties sistçmâ - nav ieteicama papildu programma. Ir vçrts lietot pieteikumu uz mobilo trauku, kas parasti tiek atjauninâta lîdz jaunâkajai iespçjai. Tas novçrð daudzus nepatîkamus notikumus. Comarch erp altum ir daudzi lieli moduïi, pateicoties kuriem ðî programmatûra atklâs lietojumprogrammu gandrîz visâs jomâs. Sâkot ar finansçm un grâmatvedîbu un beidzot ar loìiku un cilvçkresursu vadîbu.