Modes skates vcsture

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izstrâdâjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija tuvâkâ detaïâ un beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To lomu izmantoja pilnîgi gaiði un gaisîgi audumi ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu þurnâlisti visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçðanas. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jauniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas radîta îpaði svaigam notikumam. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolîja arî mazâkâs drçbes no jaunâkâs kolekcijas. No ðî pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks pârskaitîti uz ìimenes mâjâm. Jâuzsver, ka uzòçmums vçlas atbalstît daþâdas labdarîbas un brîniðíîgas darbîbas. Îpaðnieks vairâkkârt atlika savu preèu pârdoðanu, un pçc tam izsoles objekts bija pat vienas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs ðodienas maijâ izvestos veikalus. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu populâras apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu kompânija ir viena no lielâkajâm apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Visâ reìionâ ir diezgan maz rûpnîcu. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzâs labâkâs drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Katrs ðî vârda periods domâ kolekcijas apmaiòâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir enerìiski veiksmîgas, ka arî pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau ir no rîta, ir garâs rindâs. Ðîs kolekcijas rodas tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma rezultâti daudzu gadu garumâ spçlç lielu lomu lietotâju vidû, vairâk ðim mçríim, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenorâda par saòemto atlîdzîbu spçku un apgalvo, ka rezultâti ir visizdevîgâkâ vçrtîba.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs