P d industryaw kapnes

Ar industriju nav joks - papildus lielâm priekðrocîbâm sabiedrîbai tas rada lielâkus draudus viesiem, pietiek minçt kritienus no augstuma, draudus strâdât ar lielâm maðînâm, apkalpot mehâniskâs ierîces ... tas viss rada apstâkïus, kuros ir viegli apdraudçt rîcîba veselîbas un nelaimes gadîjumos.

Ir pagâjis laiks kâzâm, kad funkcija rûpnîcâ bija ierobeþota ar ievçrojamu risku, un daudziem no viòiem bija maza izvçle - viòi varçja radît tur, kas nozîmç, ka viòiem nav atslçgas, lai saglabâtu. Paðlaik nozare rada lielu jaudu jaunu metoþu izmantoðanâ, nodarbina kvalificçtus speciâlistus, turklât ir bagâtinâta ar virkni pienâkumu, tehnoloìiju un dzîvo, lai samazinâtu risku lîdz minimumam. Ugunsdroðîbas noteikumi nodroðina atbilstoðu tehniku un evakuâcijas iespçju, turklât darbinieki veic detalizçtu apmâcîbu darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas jomâ. Pirms viòi pievienojas mûsu mçríu izstrâdei, viòiem ir jâzina, kâ darboties jebkura veida negadîjumâ, ar kuru viòi var tikt pakïauti. Papildus ðîm apdroðinâðanai ir arî vairâk sprâdzienbîstamîbas sistçmu. Sprâdzienbîstamîbas sistçmas ietver sprâdzienbîstamîbas novçrtçjuma izstrâdi, kam seko vairâki aizsardzîbas pasâkumi, kas pieïauj ðî riska limitu. Cita starpâ pastâv pçdçjais aizdegðanâs avotu ierobeþojums, centrâlâ vakuuma tîrîðana vai putekïu noòemðana. Visas ðîs spçles iet caur punktu, lai padarîtu to droðu, jo vieta ir apdraudçta. Un kas notiks, ja visas novçrðanas neizdodas? Un, protams, tas notiks, lai gan varbûtîba tagad bûs daudz ierobeþota, salîdzinot ar pçdçjo pirms sprâdziena. Tas tiek darîts, lai samazinâtu notikuma sekas - piemçram, íermenis, kas nomâc vai atvieglo sprâdzienu. Tas palîdzçs samazinât negadîjuma sekas, pat ja tas notiek.Visu izraudzîto nodroðinâjumu izmantoðana ir ne tikai svarîga - tâ ir ieteicama un balstâs uz rûpnieciskâs iekârtas îpaðnieka peïòu. Viòa pienâkums ir atcerçties par darbinieku droðîbu. Ja noticis nelaimes gadîjums, piemçram, ugunsgrçks vai iznîcinâðana, var rasties arî ïoti dârgas ierîces. Daudz var tikt novçrsta, nevis novçrst sekas.